Alkenai

Bendra formulė

C_{n}H_{2n}

Molekulės struktūra

  • Alkenams būdinga sp^{2} hibridizacija:

  • Dvigubą jungtį sudaro dviejų tipų ryšiai: σ ir π.
  • π ryšys susidaro susiglaudžiant nehibridizuotoms p orbitalėms. Kadangi elektronų debesys persidengia nedaug, ryšys yra žymiai silpnesnis, taigi jį ir lengviau nutraukti.

untitled6.jpg

Eteno homologinė eilė

Eteno homologai sudaryti iš vinilo radikalo:

vinyl.jpg ir prie jo prijungtos alkano liekanos:

Izomerija

Alkenams būdinga:

  • Grandinės izomerija (žr. alkanus).
  • Dvigubo ryšio padėties izomerija:

  • Geometrinė cis-trans izomerija:

π ryšys tam tikromis sąlygomis gali nutrūkti ir tada atsiranda tikimybė molekulei apsisukti aplink dvigubąjį ryšį. Jei prie dvigubą ryšį sudarančių anglių yra skirtingi pakaitai, susidarys naujas junginys, turintis šiek tiek kitokias savybes. Jei vienodi pakaitai yra vienoje plokštumoje, izomeras vadinamas cis-izomeru, o jei skirtingose - trans-izomeru.

cis-trans izomerai skiriasi savo cheminėmis savybėmis:

cis-trans.jpg

Nomenklatūra

Dvigubą ryšį nusako pavadinimo galūnė -enas.

Fizikinės savybės

Labai silpnai polinės molekulės. Pirmi trys eteno homologinės eilės nariai yra dujos, iki C18 - skysčiai, toliau kietosios medžiagos. Fzikinės savybės labai panašios į alkanų. Gerai tirpsta nepoliniuose tirpikliuose. Vandenyje - ne.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki