Alkenų polimerizacija

Polimerizacija - tai procesas, kurio metu kelios vienodos molekulės jungiasi į vieną - polimerą. Polimerizaciją sukelia katalizatoriai. Taip pat reakcijos mišinys kaitinamas ir slegiamas. Toliau pateikiamos svarbiausios polimerizacijos lygtys.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki