Pagrindinės sąvokos

  • Chemija – tai mokslas apie medžiagas, jų kitimus, kitimų valdymo būdus.
  • Cheminiai reiškiniai – tai tokie reiškiniai, kurių metu pakinta medžiagų cheminės savybės (susidaro naujos medžiagos).
  • Fizikinių reiškinių metų medžiagų cheminės savybės nekinta.
  • Medžiaga vadiname visa tai, kas turi masę ir tūrį (žinoma apie 20 mln. grynų medžiagų).
  • Grynos medžiagos aptinkamos labai retai. Grynos medžiagos (junginiai) turi tam tikras, tik joms būdingas, pastovias savybes. Grynų medžiagų visų dalelių savybės yra vienodos.
  • Pagrindinės medžiagų savybės: agregatinė būsena, tirpumas, tankis, spalva, magneto poveikis, degumas, virimo temperatūra, lydymosi temperatūra.
  • Grynosios medžiagos turi tik joms būdingas chemines savybeskokiomis sąlygomis su kokiomis medžiagomis reaguoja.
  • Kiekviena gryna medžiaga turi savo formulę ir pavadinimą.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki