"e" ir "ia" rašymas

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

"e" rašoma

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse

Balsė e rašoma linksniuojamųjų žodžių galūnėse, jei vardininko galūnė yra :

 1. ė linksniuotės daiktavardžių galūnėse: žole, žoles, žolei (nes žolė);
 2. ė linksniuotės (moteriškosios giminės) būdvardžių galūnėse: medine, medines, medinei (nes medinė).

Šių žodžių galininko galūnėje rašoma raidė ę: žolę, medinę.

Veiksmažodžiuose, kurių būtojo kartinio laiko trečiasis asmuo baigiasi "ė"

Veiksmažodžių, kurių būtojo kartinio laiko trečiasis asmuo baigiasi ė, to laiko vienaskaitos antrojo asmens galūnė yra -ei: audė – audei, kėlė – kėlei, skalbė – skalbei, o pirmojo asmens – -iau: audžiau, kėliau, skalbiau.

e taip pat rašoma visų nuosakų bei laikų daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens formų gale: sukame, sukome, sukdavome, suksime, suktume, sukime, …

Lietuviškų žodžių šaknyse

Lietuviškų žodžių šaknyse rašoma tik balsė e: metai, medis, teta, senas, geras, šeši, nešti, vesti. (Su ia rašomi tik kai kurie nelietuviškos kilmės žodžiai.)

Nelietuviškos kilmės žodžiuose su e rašoma dvibalsė eu: eufemizmas, leukocitai, Europa.

Lietuviškose priesagose

Balsė e rašoma lietuviškose priesagose:

Prieš kurias išlieka minkštieji priebalsiai "t", "d"

 • -elis (piršt-elis, žod-elis),
 • -esnis (balt-esnis, sald-esnis),
 • -esys (liūd-esys),
 • -ena (žand-ena),
 • -eklė (gelt-eklė),
 • -ekšnis (šalt-ekšnis);

Kurių rašybos negalima patikrinti

 • -etas (vienetas, šešetas),
 • -eri (penkeri),
 • -eji (dveji),
 • -sena (eisena),
 • -mena (trupmena).

Kai negalima patikrinti rašybos

Balsė e rašoma visur kitur, kur rašybos negalima patikrinti:

 1. įvardžių mane, tave, save galūnėse (šių įvardžių kilmininko galūnėse rašoma raidė ę: manęs, tavęs, savęs);
 2. dviskiemenių galūnių pabaigoje, būtent - vietininko galūnėse: kelyje, pievoje, žolėje, turguje, laukuose, pievose, žolėse, baltame, baltoje, ir veiksmažodžių daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens galūnėse: dirbame, dirbate;
 3. nekaitomuose žodžiuose: ne, nes, bet, beje, bene, dviese, kadaise, savaime, drauge; palei, kolei, šiolei, dėlei.

"ia" rašoma

Lietuviškų žodžių šaknyse

Lietuviškų žodžių šaknyje rašoma iau (ne eu): šiaudas, kriaušė, šiaurė, kiauras, džiaugtis, liautis. Su ia rašomi kai kurie nelietuviškos kilmės žodžiai: aliarmas, girlianda, pliažas, Aliaska.

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse ia rašoma, kai nė vienas to žodžio linksnis neturi balsio e (tai yra – visų linksniuojamųjų žodžių galūnėse, išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti prie ''e'' rašymo pirmo punkto):

kelias, keliai, dalia, dalias, šaliai, vaisiaus, staliai; žalias, žaliam, lygiam, žalia, žaliai, lygias; geriausias, geriausia, geriausiam; mediniam, mediniame, mediniai; geresniam, geresniame, geresniais; kuriam, kuriais, kurias; keturiais, keturias.

Su ia rašoma ir dukteriai, dukteria, nes su vardininko galūne čia kaitaliojasi ne šių linksnių galūnės -iai, -ia, o prieš r esantis balsis e: dukt-ė, dukt-er-iai.

Veiksmažodžių galūnėse

Veiksmažodžių galūnėse ia rašoma:

 1. esamojo laiko trečiojo asmens gale: kelia, skalbia, verčia, audžia;
 2. būtojo kartinio laiko ir tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmojo asmens gale rašoma -iau: kėliau, skalbiau, verčiau, audžiau; kelčiau, ausčiau.

Pagal esamojo laiko trečiąjį asmenį rašomos iš jo sudarytos formos:

 • daugiskaitos pirmasis ir antrasis asmuo: skalbia-me, skalbia-te,
 • dalyviai: skalbia-ntis, skalbia-nti, skalbia-mas, skalbia-ma,
 • padalyviai: skal-bia-nt, verčia-nt.
 • būsimojo laiko dalyviai: skalbsiantis, skalbsianti, skalbsiančio, skalbsiančios.

"ia" priesagose

Priesagose ia rašoma:

Lietuviškose priesagose, prieš kurias minkštieji priebalsiai "t", "d" virsta "c", "dž"

 • -iausias (balč-iausias, saldž-iausias),
 • -iauti, -iauja, -iavo (posėdž-iauti),
 • -iava (baudž-iava);
 • pagal -iava rašoma ir -liava (rink-liava);

Pagal šią taisyklę būdvardinių prieveiksmių gale rašoma -iai (soč-iai, saldž-iai);

Tarptautinėse nepatikrinamose priesagose

 • -iacija: transliacija, cirkuliacija;
 • -iantas: spekuliantas, simuliantas;
 • -iatorius: izoliatorius, ventiliatorius;
 • -iaras, -iarus, -iarija: kapiliaras, populiarus, kanceliarija.
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki