stai keletas chminiu reakciju tipo Endotermines ir egzotermines. Endotermines reakcijos yratokios kurios sugeria siluma is aplinkos, pvz Amonio nitratas + vanduo. Vanduo pastebimai atsala. Egzotermines reakcijos yra toks kurios reakcijos metu iskiria siluma kaip Na+h2o tirpalas pastebimai susils

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki