Elektromagnetinė indukcija

Elektromagnetinės indukcijos dėsnis

Elektros srovės atsiradimas uždarame laidininke, kai jį kerta kintančio magnetinio lauko jėgų linijos, vadinamas elektromagnetinės indukcijos dėsniu (lot. inducto - paskatinimas).

Turi būti kintantis magnetinis laukas, kad srovė indukuotųsi.

Indukcijos būdu sukeliama elektros srovė buvo pavadinta indukuotąja elektros srove.

Lenco taisyklė

Indukuotoji elektros srovė visada teka tokia kryptimi, kad jos sukurtas magnetinis laukas priešinasi priežasčiai, sukėlusiai šią srovę.

Jei magnetinis laukas, kuriame yra uždaras laidininkas, stiprėja, indukuotoji srovė sužadina priešingos krypties magnetinį lauką, jei silpnėja - tos pačios krypties.

Lenco taisyklės taikymas

 1. Nusibrėžiame magneto magnetines linijas;
 2. Nustatome, ar magneto magnetinis laukas stiprėja ar silpnėja;
 3. Nusibrėžiame žiedo magnetines linijas.
  • Jeigu magneto laukas stiprėja, tai žiedo linijos priešingos krypties.
  • Jeigu silpnėja - tos pačios.
 4. Nustatome žiedo polius (pagal magnetinę rodyklę);
 5. Pagal dešinės rankos taisyklę ritei nustatome indukuotos srovės kryptį.

Elektromagnetinės indukcijos dėsnis

 Magnetinio lauko jėgų linijų skaičių apibūdinantis fizikinis dydis vadinamas **magnetiniu srautu**. 

Žymimas raide Φ (fi), matuojamas vėberiais Wb.

 Δ(delta)- pokytis ΔΦ=Φ2-Φ1
** magnetinio srauto kitimo greitis** ΔΦ/Δt=Wb/s 
 (t- laikas sekundėmis)
 Indukuotosios elektros srovės stipris yra proporcingas magnetinio srauto, veriančio uždaro laidininko ribojamą plotą, kitimo greičiui.----
 • Nejudančiame laidininke elektronus judėti verčia elektrinis laukas, atsiradęs kintant magnetiniam laukui.
 • Kintant magnetiniam laukui atsiranda sūkurinis elektrinis laukas, kurio jėgų linijos yra uždaros.
 • Paprasto elektrinio lauko jėgų linijos yra atviros.

Šaltiniai

 • Vladas Valentavičius - Fizika 10 klasei
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki