Pascal

Komentarai

{ Čia yra komentaras }
 
(* Čia irgi yra komentaras *}

Konstantos

const
   MAX = 1000;
   T = 2.5;

while

while sąlyga do begin
 { Išgelbėjame pasaulį... }
end;

for

for x := 0 to 20 do begin
 { x didės nuo 0 iki 20 }
end;
for x := 20 downto 0 do begin
 { x mažės nuo 20 iki 0 }
end;

Dalyba

x := a div b; { Sveikasis skaičius }
x := a mod b; { Dalybos liekana }
x := a / b; { Realusis skaičius }

Char'as

var raide : char;
  skaicius : integer;
 
raide := Chr (65); { 'A' }
skaichius := Ord (raide); { 65 }

Procedūra ir funkcija

procedure Procedura (pirmas_parametras, antras_parametras : integer; var rezultatas : integer);
 
Procedura (1, 2, rezultatas);
function Funkcija (pirmas_parametras, antras_parametras : integer) : integer;
begin
 { Nustatome rezultatą, kurį grąžinsime }
 Funkcija := pirmas_parametras * antras_parametras;
end;
 
rezultatas := Funkcija (2, 3); { 6 }

Tipai

type Kietas_Masyvas : array [1..50] of integer;
   Dar_Kietesnis_Masyvas : array [1..50] of array [1..50] of integer;

Bylos

Skaitymas

var byla : text;
 
Assign (byla, 'duomenys.txt');
Reset (byla);
Readln (byla, duomenys);
Close (byla);

Rašymas

var byla : text;
 
Assign (byla, 'duomenys.txt');
Rewrite (byla);
Writeln (byla, duomenys);
Close (byla);

Duomenų mainų procedūros

{ Bylos aktyvaus elemento pozicija }
function FilePos (var byla) : longint;
{ Padaro aktyvų n-tąjį bylos elementą }
function Seek (var byla; n : longint);
{ Pašalina elementus nuo aktyvaus elemento iki galo }
procedure Truncate (var byla);
{ Analizuoja bylos eilutės pabaigą }
function EoLn [(var byla : text)] : boolean;
{ Praleidžia tarpus, tabuliacijos ženklus, eilutės pabaigos
simbolius ir grąžina True, jei po to randama bylos pabaiga }
function SeekEof [(var byla : text)] : boolean;
{ Praleidžia tarpus, tabuliacijos ženklus ir grąžina True,
jei po to randama eilutės pabaiga }
function SeekEoln [(var byla : text)] : boolean;

Įrašas

type Asmuo = record
   vardas, pavarde : string;
   amzhius : integer;
end;
 
var linas : Asmuo;
 
linas.vardas := "Linas";
linas.amzhius := 18;

Funkcijos ir procedūros

Aritmetinės funkcijos

{ Absoliutinė reikšmė }
function Abs (x) : argumento_tipas;
{ Trumeninė dalis }
function Frac (x : real) : real;
{ Sveikoji dalis }
function Int (x : real) : real;
{ Kvadratinė šaknis }
function Sqrt (x : real) : real;
{ Suapvalina }
function Round (x : real) : longint;
{ Realųjį skaičių paverčia sveikuoju }
function Trunc (x : real) : longint;

Darbo su eilutėmis procedūros

{ Sujungia eilutes į vieną }
function Concat (s1 [, s2, ..., sn] : string) : string;
{ Nuo indeksu nurodytos vietos kopijuoja iš eilutės S nurodytą simbolių skaičių }
function Copy (S : string; Indeksas : integer; Kiek : integer) : string;
{ Nuo indeksu nurodytos vietos pašalina iš eilutės S nurodytą simbolių skaičių }
procedure Delete (S : string; Indeksas : integer; Kiek : integer);
{ Įterpia eilutę į S simbolių seką nuo nurodyto indekso }
procedure Insert (Eilutė : string; var S : string; Indeksas : integer);
{ Grąžina eilutės S ilgį }
function Length (S : string) : integer;
{ Ieško eilutės pasikartojimo pradžios simbolių sekoje S }
function Pos (Eilutė : string; S : string) : byte;
{ Skaičių X paverčia simbolių eilute }
procedure Str (x [: Dydis [: Skaitmenys]]; var S : string);
{ Simbolių seką S verčia skaičiumi V (real arba integer) }
procedure Val (S; var V; var Klaidos_kodas : integer);
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki