.vimrc bylos pavyzdys

Vim iš pradžių daug kam įvaro siaubą ir depresiją. Ačiū Dievui, jį padoriai sukonfigūravus galima pasidaryti labai labai labai powerful editor'ių.

Čia yra mano ~/.vimrc bylos pavyzdys. Jei manote, kad galite prirašyti ką nors gudraus - taip ir padarykite!

" Tikri vyrai naudoja UTF-8!
set encoding=utf-8

" Įjungiame sintaksės rodymą
syntax on

" Tamsesnė spalvinė schema
colorscheme evening

" Išjungiame Vi bug'us (kad ir kokie jie ten būtų)
set nocompatible

" Be backup'o, nerašome nereikalingų bylų
set nobackup
set nowb
set noswapfile

" Folding'as
set nofen
set fdl=0

" Rodome linijos numerį
set nu

" Padoriai veikiantis backspace'as
set backspace=eol,start,indent

" Paieškai
set magic
set showmatch
set hlsearch

" Programą galima išjungti paspaudus "q"
nnoremap q :q<CR>

" Naują bylą kuriame paspaudę "n"
"nnoremap n :enew<CR>

" Išsaugome paspaudę "w"
nnoremap w :w<CR>

" Atidarome bylą paspaudę "o"
nnoremap o :e 

" Visada rodome pelę
set mouse=a

" Newrap'iname eilučių
set nowrap

" Ident'ai
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set autoindent
set smartindent
set smarttab
set noexpandtab

" Automatiškai nustatome bylos tipą
filetype on

" Nustatymai kelioms programavimo kalboms
autocmd FileType c,cpp,slang set cindent
autocmd FileType perl set smartindent
autocmd FileType css set smartindent
autocmd FileType php set smartindent
autocmd FileType html set formatoptions+=tl

" Naudojame tab'us ("t" - sukuria tab'ą, "x" - uždaro tab'ą, "[" ir "]" - vaikščiojimas tarp tab'ų)
nnoremap t :tabnew<cr>
nnoremap x :tabclose<cr>
nnoremap [ :tabprev<cr>
nnoremap ] :tabnext<cr>

" Naujiems langams (pvz. help'ui) naudojame tab'us
try
	set switchbuf=usetab
	set stal=2
catch
endtry

" HTML
let xml_use_xhtml = 1
let html_use_css = 1
let html_number_lines = 0
let use_xhtml = 1
autocmd FileType html set ft=xml
autocmd FileType html set syntax=html

" PHP
autocmd FileType php compiler php
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki