Abiejų Tautų Respublika

Nepilna, bet dauguma svarbių datų yra, trūksta laikotarpio 1686-1733, gali trūkti kažko dar, o šiaip per kontrolinį tikrai pravertė. Už klaidas, jei tokių rasta - atsikrapštau. Kontroliniam darbui atkreipti dėmesį į sutartis (Liublino, Kėdainių ir kt., jei tokių buvo), kam priklausė Klaipėdos kraštas, ATR padalinimai ir t.t. Sėkmės…

Yours faithfully,

M.Rimšelis - Brutus

Datos

 • 1569 07 01 – Liublino unija
 • 1572 07 07 – miršta ATR valdovas Žygimantas Augustas (tarpuvaldžiu – Gniezno arkivyskupas)
 • 1573 01 28 – paskelbtas Varšuvos konfederacijos aktas, skelbęs religinę toleranciją
 • 1574 02 21 – Krokuvoje karūnuotas naujasis ATR valdovas Henrikas Valua
 • 1574 06 18-19 – Henrikas Valua skubiai ir slapta išvyksta į Prancūziją (po Karolio IX mirties)
 • 1576 04 05 – lenkų bajorai, lietuviams nedalyvaujant, karūnuoja Stepona Batorą (06 29 – LDK-tis)
 • 1581 – įkurtas Lietuvos vyriausiasis tribunolas, sprendęs apeliacines bajorų bylas
 • 1582 01 15 – Zapolėje paliaubos 10-čiai metų - karo su Rusija dėl Livonijos pabaiga (pradžia - 1558)
 • 1586 12 12 – mirė Steponas Batoras
 • 1587 12 27 – Zigmantas Vaza karūnuojamas Lenkijos karaliumi
 • 1588 01 27 – Zigmantas Vaza sutiko su LDK reikalavimais: pratęsė paliaubas su Maskva, patvirtino III LT Statutą, paskyrė lietuvius ir lenkus Livoniją valdyti bendrai. Tada jį pripažino LDK-čiu (Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu)
 • 1588 – III LT Statute buvo įtvirtinta valstiečių baudžiava
 • 1589 - 1590 – Zigmantas Vaza derėjosi su Habsburgais dėl Respublikos sosto perleidimo
 • 1596 10 09 – sudaryta bažnytinė Bresto unija – katalikų ir stačiatikių bažnyčių susivienijimo sutartis
 • 1600 – švedai įsiveržia į Livoniją
 • 1600 - 1611 – karas su Švedija (laimėti mūšiai: 1601 prie Kuoknesės; 1604 – Paidės; 1605 - Salapilio)
 • 1606 – Zigmantas Vaza pasiūlė seimui svarstyti nuolatinės kariuomenės ir nuo seimo nutarimų nepriklausomo iždo organizavimą, taip suskaldė Respublikos bajorus į 3 stovyklas: regalistus (siekė stiprios valdovo valdžios – J. K. Chodkevičius), legitimistus (gynė bajorų laisves ir teises seime ir ragino bendradarbiauti su valdovu – L. Sapiega ir M. K. Radvila) ir rokošininkus (kėsinosi nušalinti nuo sosto Zigmantą Vazą ir visai apriboti valdovo valdžią – J. Radvila)
 • 1607 06 24 – Zigmanto Vazos kariuomenė sumušė rokošininkus, tačiau valdovas atsisakė savo planų
 • 1617 - 1629 09 26 – antras karas su Švedija. Švedai įsiveržia į Livoniją, paima Rygą (1621), įsiveržia į etninės LT teritorijas ir užima Biržus (1625). Galutinės paliaubos 1629 09 26.
 • 1632 11 14 – ATR valdovu išrinktas Vladislovas Vaza
 • 1632 – atsinaujino karas su Rusija
 • 1634 – su rusais pasirašyta Polianovo amžinoji taika
 • 1635 – Vladislovas Vaza pradėjo naują karą su Švedija, tačiau lenkai pasirašė Štumsdrofo paliaubas
 • 1648 – ATR valdovu išrenkamas Jonas Kazimieras Vaza
 • 1648 – Ukrainoje prasidėjo didelis kazokų ir valstiečių sukilimas
 • 1654 01 18 – sudaryta Perejeslavlio sutartis, pagal kurią Ukraina pasidavė Rusijos globai
 • 1655 – Švedija įsiveržia į ATR teritoriją, jai be kovos pasiduoda Lenkijos kariuomenė
 • 1655 08 07 – Rusija pirmą kartą LDK istorijoje užima sostinę Vilnių bei Gardiną ir Kauną
 • 1655 08 08 – švedai paima Varšuvą, o Jonas Kazimieras Vaza pabėga į užsienį
 • 1655 10 20 – LDK Kėdainių sutartimi nutraukė Liublino uniją bei sudarė panašią uniją su švedais
 • 1660 05 03 – pasirašius Olyvos taikos sutartį, pasibaigia karas su Švedija
 • 1667 01 30 – pasirašoma paliaubų sutartis su Rusija (Andrusove)
 • 1686 – Amžinosios taikos sutartis su Rusija

<…>

 • 1733 10 05 – pasirašyta slapta sutartis tarp Rusijos, Austrijos ir Prūsijos dėl ATR (I) užgrobimo
 • 1773 - Varšuvoje ATR seimas ratifikavo I-ojo užgrobimo rezultatus
 • 1792 05 14 – Targovicoje paskelbiamas konfederacijos aktas, juo ATR paskelbtas sena tvarka. Per 3 mėnesius Rusijos kariuomenė okupavo visą ATR.
 • 1793 01 23 – Rusija ir Prūsija Peterburge pasirašė II-ojo ATR užgrobimo aktą
 • 1794 03 24 – Krokuvoje paskelbiamas sukilimo manifestas
 • 1794 04 17-18 – paimta valdžia Varšuvoje, o 1794 04 16 prasidėjo sukilimas LDK (pirma Šiauliuose)
 • 1794 04 23-24 – užimtas Vilnius, o 1794 04 24 paskelbtas LDK sukilėlių aktas (LT taut. aukšč. taryba)
 • 1795 10 24 Peterburge Rusija, Prūsija ir Austrija pasirašo III-ojo ATR užgrobimo sutartį
 • 1795 11 25 S.A.Poniatovskis atsisakė sosto, ATR buvo likviduota.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki