Datos

 • 1789m. gegužės 5 d. - sušauktas Generaliniai luomai. Jie nepakluso karaliui
 • 1789m. liepos 14 d. - Bastilijos užėmimas
 • 1789m. rugpjūčio 26 d. - „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija“
 • 1791 m. rugsėjis - Prancūzijos konstitucijos priėmimas. Prancūzija - konstitucinė monarchija
 • 1792 m. rugpjūčio 10 d. - Monarchijos nuvertimas Prancūzijoje
 • 1792 m. rugsėjo 22 d. - Respublikos paskelbimas
 • 1793 m. sausio 21 d. - Liudviko XVI giljotinavimas
 • 1793 m. birželis-1794 m. liepa - Jakobinų diktatūra
 • 1794 liepos 27 d. - Termidoro perversmas. Revoliucijos pabaiga. Jakobinų diktatūra žlunga
 • 1795-1799 m. - Direktorijos valdymas

Sąvokos

 • Agrarinis - Žemės, susijęs su žemėvalda, žemės naudojimu
 • Cenzas - Būtina sąlyga (tam tikras turimas turtas, amžius, mokslas, sėslumas) naudotis teisėmis
 • Deklaracija - Iškilmingas pareiškimas svarbiais klausimais
 • Direktorija - Prancūzijos respublikos vyriausybė, sudaryta iš penkių direktorių
 • Giljotinuoti - Įvykdyti mirties bausmę nukertant galvą
 • Jakobinai - Politinis klubas, atstovavęs smulkiosios buržuazijos interesams. Šie žmonės posėdžiavo Šv. Jokūbo vienuolyne, todėl buvo vadinami jakobinais
 • Komuna - Paryžiaus miesto taryba
 • Konventas - Įstatymų leidybos organas, sušaukiamas priimti konsti
 • Luomai - Socialinės grupės, kurios skiriasi netik savo padėtimi visuomenėje, bet ir teisėmis valstybėje. Priklausymas luomui buvo pavaldimas
 • Sankiulotai - Miesto varguomenės vyrai, kurie, kitaip nei bajorai ir buržua, dėvėjo ne trumpas, o ilgas kelnes tucijai
 • Teroras - Politinių priešininkų slopinimo politika, palaikoma smurto ir prievartos priemonėmis
 • „Vandėja“ - Kontrrevoliucija, kurią remia liaudis

Revoliucijos priežastys

 1. Trečio luomo atstovai reikalavo panaikinti absoliutinę monarchiją
 2. Panaikinti luominę santvarką
 3. Reikėjo panaikinti feodalines liekanas
 4. Revoliucijai kilti padėjo švietėjų idėjos

Revoliucijos reikšmė

 1. Sunaikintas absoliutizmas ir feodalizmo liekanos Prancūzijoje
 2. Panaikinta luominė monarchija (santvarka)
 3. Sudarytos sąlygos kapitalistiniams santykiams vystytis
 4. Prancūzijos revoliucijos idėjos plito po Europą
 5. Prancūzijos revoliucija pagreitino feodalizmo irimą Europoje

Jakobinų diktatūros aparatą sudarė

 1. Visuomenės gelbėjimo komitetas
 2. Revoliucinis tibunolas
 3. Giljotina
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki