Imperializmas

Imperializmas - kolonijų grobimo politika, vykdyta 19 a. 2 p. - 20 a. pr.

Pagrindinė kolonijų užkariavimo priežastis - žaliavų poreikis. Po kažkurio karo kolonijų buvo pradėta atsisakyti, nes jose kilo sukilimai; be to, jas išlaikyti kainavo daugiau, negu jos teikdavo naudos.

Sąvokos

  • Kolonija - šalis, neturinti savarankiškumo
  • Metropolija - šalis, turinti kolonijų
  • Dominija - autonominė valstybė, įėjusi į Didžiosios Britanijos sudėtį ir pripažinusi Didžiosios Britanijos karalių savo valstybės vadovu (pavyzdžiui: Kanada, Australija)
  • Protektoriatas - valstybė, patekusi kitos valstybės priklausomybėn
  • Pangermanizmas - politinė doktrina, siekusi suvienyti vokiečius ir vokiškai kalbančias tautas padaryti priklausomas nuo Vokietijos
  • Panslavizmas - idėja, skelbusi būtinumą sudaryti visų slavų sąjungą, vadovaujamą Rusijos
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki