Lietuva tarpukaryje

Datos

 • 1920 07 12 - Maskvos sutartis
 • 1920 10 07 - Suvalkų sutartis

Asmenybės

 • A. Smetona - prezidentas
 • A. Voldemaras - vyriausybės vadovas
 • L. Želigovskis - Lenkijos kariuomenės vadas
 • V. Mickevičius - Kapsukas - Lietuvos komunistų partijos vadovas
 • M. Sleževičius - antrosios vyriausybės vadovas, organizavo Lietuvos gynimą

Sąvokos

 • demarkacinė linija - valstybės siena
 • bolševikai
 • bermontininkai (pavadinimas kilo nuo A. Bermonto, kuris buvo jų vadas) - kariuomenė, kurią sudarė Rusijos baltagvardiečiai, pakliuvę į Vokietijos nelaisvę, ir vokiečių savanoriai
 • Vidurio Lietuva - lenkų užimtas Vilniaus Kraštas
 • Litbelas - iš bolševikinės Lietuvos dalies ir Baltarusijos sudaryta valstybė

Nepriklausomybės kovos

Nepriklausomybės kovos (su bolševikais, bermontininkais ir lenkais) vyko 1918 - 1920 m.

Kovos su bolševikais (1918 m. pab. - 1919 rugpjūtis)

Bolševikai iš Lietuvos buvo išvyti Zarasuose.

Kovos su bolševikais baigėsi pasirašius Maskvos sutartį, pagal kurios sąlygas Sovietų Rusija:

 • pripažino Lietuvos nepriklausomybę
 • įsipareigojo padengti karo nuostolius
 • įsipareigojo grąžinti pagrobtas meno vertybes
 • „atidavė“ Lietuvai gabalą Lenkijos teritorijos
 • …ir kt.

Kovos su bermontininkais (1919 rugpjūtis - iki tų metų pabaigos)

Bermontininkai buvo išvyti per vakarinę Lietuvos dalį.

Kovos su Lenkija (1919 - 1920 m.)

Kovos baigėsi Vilniaus ir Vilniaus krašto padalijimu (nuo 1920 m. iki 1939 10 10).

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki