Lietuvos Respublikos seimai tarpukariu

FIXME nebaigtas

1. Steigiamasis Seimas

 • prezidentas - A. Stulginskis
 • veikė 1920 - 1922 m.

Partijos

 • krikščionys demokratai (vyravo, sudarė daugumą)
 • socialdemokratai
 • valstiečiai liaudininkai
 • tautinės mažumos (lenkai, žydai, …)

Svarbiausi darbai

 • sukurta žemės reforma
 • priimta konstitucija
 • įvestas litas

2. Pirmasis Seimas

 • prezidentas - A. Stulginskis
 • veikė 1922 - 1923 m. (trumpai, nes paleistas dėl vidinių nesutarimų)

Partijos

 • krikščionys demokratai (vyravo, sudarė daugumą)
 • socialdemokratai
 • valstiečiai liaudininkai
 • tautinės mažumos (lenkai, žydai, …)

Svarbiausi darbai

 • Klaipėdos krašto prijungimas (1923 01 15)

3. Antrasis Seimas

 • prezidentas -Stulginskis
 • veikė 1923 - 1926 m. (vienintelis tarpukario seimas, išbuvęs visą trijų metų kadenciją)

Partijos

 • krikščionys demokratai (vyravo, sudarė daugumą)
 • socialdemokratai
 • valstiečiai liaudininkai
 • tautinės mažumos (lenkai, žydai, …)
 • Smetonos partija (?)

Svarbiausi darbai

 • suteikė dideles teises katalikų bažnyčiai
 • sprendė Klaipėdos krašto problemas
 • vedė derybas su Vatikanu dėl konkordato
 • normalizavo santykius su kitomis šalimis (Rusija, Lenkija, Vokietija ir kt.)
 • vykdė Steigiamojo Seimo patvirtintą žemės reformą (priimta 1919 m., pradėta vykdyti 1922 m.)
 • statė mokyklas, geležinkelius ir kitokią infrastruktūrą
 • normalizavo ūkį ir kitokį gyvenimą

**Trečiasis seimas**

 • 1926m. gegužės 8-10 d. vyksta rinkimai į III Seimą. daugiausia vietų gauna valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai.

Prezidentu išrinktas(1926m. birželio 7d.) K. Grinius

 M.Sleževičiaus Vyriausybės veikla: 
* panaikinama karo prievole lietuvoje
* panaikinami pilieciu teises varzantys įstatymai
* amnestuojami politiniai kaliniai(tarp ju ir komunistai)
* Paskelbiama zodzio ir spaudos laisvė,įvedama civilinė metrikacija, dvasininkams nebemokamas atlyginimas.

1926m. gruodzio 17d. valstybės perversmas Lietuvoje.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki