Naujieji laikai

Datos

 • 1453 m. - Bizantijos imperijos žlugimas, turkai seldžiukai užima Konstantinopolį
 • 1492 m. - Kristupas Kolumbas atranda Amerikos žemyną; Naujųjų laikų pradžia
 • 1494 m. - Tordesiljo taikos sutartis, Ispanija ir Portugalija pagal Atlanto vandenyne išvestą liniją pasidalija atrandamas teritorijas: į vakarus nuo linijos - Ispanijai, į rytus - Portugalijai
 • 1498 m. - Vaskas de Gama atranda Indiją
 • 1517 m. - Martynas Liuteris iškabina „95 tezes“; reformacijos pradžia
 • 1519 - 1522 m. - Magelano kelionė aplink pasaulį
 • 1525 m. - valstiečių sukilimas Vokietijoje
 • 1540 m. - jezuitų ordino įkūrimas
 • 1545 - 1563 m. - Tridento bažnytinis susirinkimas, nukreiptas prieš reformaciją
 • 1555 m. - Augsburgo taika, įsigali principas „kieno valdžia, to ir religija“
 • 1572 m. - Baltramiejaus naktis (hugenotų žudynės Prancūzijoje)
 • 1579 m. - Utrechto sąjunga, Olandijos valstybės paskelbimas
 • 1598 m. - Nanto ediktas, Henrikas IV suteikia hugenotams tikėjimo laisvę

Sąvokos

 • absoliutizmas - valdymo forma, kai visa aukščiausia valdžia priklauso monarchui
 • hugenotai - 16-17a. Prancūzijos evangelikai reformatai. Jų tikėjimą propagavo Prancūzijos dvasininkija ir feodalai didikai.
 • indulgencija - nuodėmių atleidimo raštas, duodamas už nuopelnus ar pinigus (bažnyčioj)
 • kapitalizmas - visuomenės ekonominė forma, pagrįsta privatine gamybos priemonių nuosavybe.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki