Stalininė diktatūra

Stalinas valdė 1924 - 1953 m.

Represinės struktūros

 1. ČK
 2. NKVD (pakeitė ČK)
 3. KGB (pakeitė NKVD)

Ekonominės reformos

Nuo Lenino atėjimo į valdžią iki Antrojo pasaulinio karo.

1. Nacionalizacija

 • reikėjo pristabdyti dėl 1918 - 1920 m. vykusio pilietinio karo
 • buvo pristabdyta ir dėl pilietinio karo pakeista į karinio komunizmo politiką

2. Karinio komunizmo politika

Požymiai

 • maisto produktų nusavinimas
 • uždrausta prekyba
 • uždraustas samdomasis darbas
 • darbo prievolės įvedimas
 • pramonės nacionalizacija

Pasekmės

 • padidėjo skurdas, prasidėjo badas
 • prasidėjo sukilimai
 • sužlugdyta ekonomika
 • bolševikams pavyko išsaugoti valdžią

3. NEP'as

Vyko 1921 - 1927 m. Tikslas - atgaivinti rinkos ekonomiką.

Požymiai

 • maisto produktų nusavinimas pakeistas mokesčiu maisto produktais
 • leista nuomoti žemę ir samdyti darbo jėgą
 • vidutinės ir mažos įmonės perduotos savininkams
 • užsieniečiams leista nuomotis įmones
 • įvykdyta finansų reforma
 • vėl pradėjo cirkuliuoti pinigai

Reikšmė

 • finansų reforma
 • atsistatė ekonomika
 • darbininkams atsirado suinteresuotumas dirbti

4. Industrializacija

Industrializacija prasidėjo 1927 m. Tikslas - įveikti atsilikimą nuo Vakarų valstybių.

Požymiai

 • nacionalizuojamos privačios įmonės
 • perskirstomas biudžetas sunkiosios pramonės naudai
 • pereita prie centralizuotos, valstybės kontroliuojamos planinės ekonomikos, kuri buvo skirstoma penkmečiais

Reikšmė

 • industrializacija pavyko
 • sukurtos naujos pramonės šakos
 • sukurta karinė pramonė
 • likviduotas nedarbas
 • padidėjo darbininkų skaičius
 • gyvenimo lygis negerėja

5. Kolektyvizacija

Industrializacijos metu (bet kiek vėliau) žemės ūkyje vyko kolektyvizacija (1929 - 1937 m.)

Požymiai

 • buožių (pasiturinčių ūkininkų) likvidavimas
 • kolūkių sukūrimas

Padariniai

 • kolektyvizacija pavyko
 • sužlugdytas žemės ūkis
 • daug aukų

Asmenybės

 • Stalinas - SSRS vadas, valdė 1924 - 1953 m.
 • Trockis - Raudonosios armijos vadas

Sąvokos

 • kominternas (komunistinis internacionalas) - komunistų partijų susivienijimas nuo 1919 iki 1943 m. Buvo koordinuojamas iš Maskvos, siekė pasaulinės revoliucijos
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki