Svarbiausios 19 a. idėjinės politinės srovės (doktrinos)

Liberalizmas

Liberalizmas - ideologija ir politika, susikūrusi 18 a. pab. ir 19 a. įgavusi savo klasikinę formą. Išplito anglosaksų valstybėse (Didžiojoje Britanijoje, JAV). Formavosi kaip reakcija viduramžių feodalinėms vertybėms. Išreiškė buržuazijos interesus, nes pastarieji neturėjo valdžios ir norėjo į ją ateiti. Pagrindinis teiginys: leisti laisvai veikti

Savybės

 • valstybės santvarka: parlamentinė monarchija, garantuojanti demokratiją
 • aukščiausia valdžia priklauso tautai
 • rinkimai apriboti įvairiais cenzais (turto, amžiaus, …)
 • laisvė švietimui ir spaudai

Kritikavo

 • visuomenės susiskirstymą į luomus
 • absoliutinį valdymą (kai visa valstybė yra vieno valdovo rankose)
 • ekonominius suvaržymus

Gynė

 • žmogaus prigimtines laisves
 • laisvąją rinkos ekonomiką ir konkurenciją
 • minimalų valstybinį reguliavimą
 • nuosaikias socialines reformas (nuosaikus - „jei vienaip nusprendė, tai reiškia, kad vėliau nesiblaško iš vienos pusės į kitą“ © mano mama)

Atstovai

 • Dž. Lokas
 • A. Smitas
 • Dž. Bentamas
 • Dž. Stiuartas Milis

Konservatizmas

Konservatizmas formuojasi kaip priešprieša liberalizmui. Atstovavo aristokratijos interesus. Priešingai nei kitos doktrinos, skelbė prigimtinę žmonių nelygybę, taip pat sureikšmino valstybę, religingumą ir tradicijas (dėl to reformos nebuvo labai populiarios, a la „gerai kaip yra“). Pagrindinis teiginys: saugoma ir puoselėjama nusistovėjusi tvarka.

Savybės

 • valstybės santvarka: absoliutinė paveldima monarchija, aukščiausia valdžia priklauso monarchui, rinkimų nėra
 • švietimas patikėtas bažnyčiai
 • spaudoje įvesta cenzūra
 • vėliau iš liberalų perėmė demokratinės valstybės ir asmens laisvės idėjas, bet išliko tvirtos valstybinės valdžios šalininkais

Gynė

 • privačią nuosavybę (kaip ir liberalizmas)
 • luomus

Atstovai

 • E. Berkas

Socializmas

Socializmas susikūrė 19 a. pr. ir atstovavo darbininkų interesus. Pagrindinės socializmo vertybės: socialinė lygybė ir teisingumas.

Savybės

 • valstybės santvarka: „demokratinė“ respublika, valdoma proletariato
 • aukščiausia valdžia priklauso proletariatui
 • rinkimai apriboti klasiniu cenzu (turbūt balsuoti galėjo proletariatas)
 • švietimas privalomas ir nemokamas
 • proletariato cenzūros spaudoje įvedimas

Atstovai

 • K. Marksas
 • F. Engelsas

Pastarieji 1848 m. parašė „Komunistų partijos manifestą“.

Įgyvendintojai

 • Leninas
 • Stalinas
 • Komunistų partijos atstovai
 • Lietuvoje: V. Kapsukas, Sniečkus, Griškevičius
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki