Viduramžiai, feodalizmas

Metai

 • 476 m. - Vakarų Romos imperijos žlugimas.Bizantijos įkūrimas. Viduriniųjų amžių pradžia
 • 496 m. - Krikštą priima Frankų karalius Chlodvigas
 • 500 m. - Frankų vadas Chlodvigas vainikuotas Frankų karaliumi
 • 528 m. - Salijų teisynas
 • 529 m. - Justiniano kodeksas
 • 622 m. - Hidžra (Machometo pasitraukimas iš Mekos į Mediną) Islamiškojo metų skaičiavimo pradžia
 • 732 m. – Rekonkista - frankai prie Puatjė sutriuškino arabus
 • 768 m. - Frankų imperiją ėmė valdyti Karolis Didysis
 • 787 m. - Normanų laivai pasirodė prie Didžiosios Britanijos krantų
 • 800 m. - Frankų imperijos susikūrimas. Karolis Didysis tapo imperatoriumi
 • 882 m. - Karvedys Olegas užėmė Kijevą ir pradėjo jį valdyti. Jis tampa pirmuoju Kijevo Rusios valdovu
 • 843 m. - Verdeno sutartimi Frankų imperija padalijama į 3 dalis
 • 853 m. - Vikingai užpuolė Apuolę
 • 870 m. - Vikingai atrado Islandiją
 • 910 m. - Kliuni vienuolyno įkūrimas
 • 962 m. - Vokietijos karalius Otonas I buvo paskelbtas Šventosios Romos imperatoriumi
 • 966 m. - Lenkijos krikštas
 • 972 m. - Kunigaikštis Sviatoslavas kovojo su Bizantija
 • 977 m. - Prancūzijos karalius su normanų vadu sudarė sytartį, kuria jam leista pasilikti užimtose žemėse (Normanadijoje)
 • 982 m. - Vikingai atrado Grenlandiją
 • 988 m. - Kijevo kunigaikštis Vladimiras Sviatoslavovičius priėmė krikščionybę stačiatikybės forma
 • 1000 m. - Erikas Rudasis išsilaipino Amerikoje
 • 1040 m. - Jaroslovas žygiavo prieš Lietuvą (lietuvius)
 • 1054 m. - Krikščionių bažnyčia suskyla į rytų (stačiatikių) ir vakarų (katalikų) bažnyčias
 • 1066 m. - Normandijos hercogas Vilhelmas užkariavo Angliją ir tapo jos karaliumi
 • 1071 m. - Turkai seldžiukai sumušė bizantiečių kariuomenę
 • 1073 m. - Katalikų bažnyčią pradėjo valdyti popiežius Grinius VII, kuris ėmė vykdyti Krikščionių bažnyčios reformas
 • 1077 m. - Vokietijos imperatorius Henrikas IV buvo priverstas eiti į Kanosą maldauti popiežiaus atleidimo
 • 1095 m. - Popiežius Urbonas II pakvietė tikinčiuosius išvaduoti Kristaus karstą iš musulmonų
 • 1096 m. - Pirmasis Kryžiaus žygis
 • 1099 m. - Vakarų Europos riteriai užėmė Jeruzalę
 • 1113 m. - Lietuvos, Žiemgalos, Kuršos, Neromos (Žemaitijos) žemės mokėjo Kijevo Rusiai duoklę
 • 1122 m. - Tarp popiežiaus ir Vokietijos imperatoriaus pasirašyta sutartis - konkordas
 • 1132 m. - Prasidėjo Kijevo Rusios susiskaldymas
 • 1201 m. - Livonijoje buvo įkurtas Kalavijuočių ordinas
 • 1204 m. - Ketvirtojo Kryžiaus žygio metu buvo užimtas Konstantinopolis
 • 1230 m. - Į Prūsiją atsikraustė Vokiečių ordinas
 • 1236 m. - Žemaičiai prie Šiaulių sutriuškino Kalavijuočių ordiną (Saulės mūšis)
 • 1291 m. - Krikščionys neteko paskutinio miesto Šventojoje žemėje
 • 1410 m. - Žalgirio mūšis
 • 1453 m. - Žlugo Bizantijos imperija

Sąvokos

 • abatas – vienuolyno vadovas (vyskupas)
 • abitas - Vienuolio drabužis (ilgas, drobinis, su kapišonu, perrištas birve, juodos ar rudos spalvos)
 • Alachas – dievas islamo religijoje
 • alodas – privati žemės valda, kurią valdė valstietis
 • anatema - popiežiaus ir patriacho prakeikimas vienas kitam
 • arabeska – sudėtiniai ornamentai iš stilizuotų augalų ir geometrinių figurų
 • baudžiauninkas – valstietis, netekęs asmeninės laisvės ir žemės nuosavybės
 • bažnytinė dešimtinė – pelno dešimtadalis, atiduodamas bažnyčiai
 • beduinai – stepių klajokliai
 • beneficija – žemė ar kitas turtas, kurį karalius ar stambus feodalas suteikia už karinę tarnybą savo vasalui (nepaveldima)
 • celibatas – dvasininkų, daugiausia vienuolių, privaloma viengungystė
 • Didysis Tautų kraustymasis – barbarų genčių veržimąsis į Romos imperiją ir su tuo susiję politiniai, socialiniai ir etniniai pokyčiai.
 • dinaras – sidabrinė moneta
 • domenas – stambaus feodalo žemės valda, teikianti jam daug pajamų, įdirbama lažinių valstiečių.
 • duoklė – prievolė, kurią valstietis turi atiduoti savo senjorui už naudojimąsi žeme.
 • džihadas – ,,šventasis karas'' prieš titakičius
 • emyras – valdovo ar jo sūnaus titulas; jie valdė provincijas
 • feodalas – feodo valdytojas, senjoras, dvarininkas
 • feodas – žemės sklypas
 • hadžas – juodasis akmuo, įmūrytas kaabos mečetės sienoje
 • herbas
 • hidžra – Mahometo persikėlimas iš Mekos į Mediną
 • ikona – religinės tematikos molbertinės kūrybos kūrinys dažniausiai nutapytas ant medžio
 • imuninetas – stambiųjų žemvaldžių privilegijos
 • indulgencija – nuodėmių atleidimo raštų perdavimas
 • investitūra - vasalo įvedimo į feodą ceremonija, įgaliojimų suteikimas
 • islamas – viena iš pasaulio religijų, labiausiai paplitusi Azijos ir Afrikos žemynuose.
 • Kaaba – šventykla, kuriame yra šventasis juodasis akmuo
 • kalifai – Mahometo ipėdiniai, arabų valstybės vadovai
 • kalifatas – arabų valstybė
 • Karolingų renesansas – 8a.pab. - 9a. pr., kultūrinis, intelektualinis pakilimas(istoriografiniai darbai, mokslininkų būreliai - akademijos, literatų, filosofų, menininkų globa)
 • kirilica – rusų abėcėlė
 • komedacija - sutartis, įtvirtinanti valstiečio priklausomybę nuo feodalo.
 • Koranas - islamo šventoji knyga
 • kryžiaus žygiai – 11-13 a. karai su musulmonais siekant išvaduoti Jeruzalę; juos skatino religingumas, demografinis spaudimas, grobio troškimasl iš viso buvo 8 pagrindiniai žygiai
 • kronika - istorinis chronologinis aprašymas, metraštis
 • lažas – valstiečių darbai senjoro ūkyje
 • luomas – socialinė grupė, turinti įstatymais ar papročiais nustatytas paveldimas teises, privilegijas ir pareigas.
 • majordomas – po karaliaus Chlodvigo mirties buvęs rūmų valdytojas, įsigijęs daugiau žemės ir vadovavęs žemvaldžių aristokratijai
 • manuskriptas - rankraštinė knyga
 • metraštis
 • mečetė – islamo religijos, maldos namai
 • minaretas - bpkštas prie mečetės
 • misija – diplomatinė atstovybė, vadovaujama pasiuntinio; religijos skleidimas, platinimas ir stiprinimas.
 • misionierius - dvasininkas, propaguojantis savo religiją kitų religinių įsitikinimų žmonėms
 • mozaika - tai piešinys ar paveikslas, kai vaizdas kuriamas iš įvairių medžiagų (keramikos, akmens, metalo, medžio) panašios formos ir tekstūros gabaliukų
 • muedzinas - islamo religijos dvasininkas
 • musulmonas – islamo išpažinėjas
 • natūrinis ūkis – ūkininkavimo forma, kai gamybos rezultatus suvartoja patys gamintojai
 • normanai – senieji Jutlandijos ir Skandinavijos gyventojai; vertėsi jureivyste, piratavimu ir prekyba.
 • ordinas – valstybės apdovanojimas už ypatingus nuopelnus ARBA katalikų vienuolių organizacija, turinti įstatus patvirtinus popiežiaus.
 • ortodoksas
 • patriarchas – aukščiausio rango stačiatikių dvasininkas
 • piligrimas
 • prekariumas - alodo savininko specialus raštas - pagalbos prašymas iš turtingesnio kaimyno ar žemvaldžio; pasirašęs prekariumą, alodo savinikas netekdavo žemės kaip privačios nuosavybės.
 • ramadanas – šventasis musulmonų pasninko mėnuo
 • reglamenas – taisyklių rinkinys, kurio griežtai laikomasi
 • regula – taisyklė, nuostata
 • rekonkista - kovos dėl Ispanijos tarp Arabų ir Prancūzijos (baigėsi XV a. pab. Arabų pralaimėjimu)
 • riteris – kariniam bajorų luomui priklausantys asmenys; pagrindinis užsiėmimas buvo karas, nes jie nešė naudą ir šlovę
 • romaninis stilius - architektūros stilius, kuomet pastatai buvo statomi taip, kad tiktų gynybai karo atveju(masyvios, storos, tvirtos sienos)
 • schizma – krikščionių bažnyčių skilimas 1054 m. į katalikų ir stačiatikių
 • sekuliacija – bažnyčiai priklausančio turto perdavimas valstybei arba pasauliečiams.
 • senjoras – žemės savininkas, suteikiantis feodalams už tarnybą feodą.
 • simonija – bažnytinių pareigų pirkimas
 • siuzerenas – stambus feodalas, senjoras
 • skriptoriumas – 6-12 a. vienuolyno dirbtuvė, kurioje buvo perašinėjamos knygos (dažniausiai religinio turinio)
 • skriptorius – vienuolis, rankraštinių knygų perrašinėtojas
 • sunitai, šiitai – islamo religijos srovės
 • sura - korano skyrius (iš viso jų yra 114)
 • teocentrizmas
 • vasalai – kariniai tarnai, gaunantys žemės
 • vienuolis – krikščionybės, budizmo, islamo religinių bendruomenių nariai, davę skaistybės, neturto įžadus; vilki skiriamąjį drabužį - abitą
 • vienuolynas – pastatas, kuriame gyvena ir meldžiasi vienuoliai; pirmasis vienuolynas atidarytas Egipte 4 a.
 • vikingas - Skandinavijos šalių karys, pirklys, jūrų plėšikas.
 • vilanai - nuo feodalo nepriklausantys valstiečiai

Svarbiausi šaltiniai

 • Koranas
 • Justiniano kodeksas
 • „Rusų tiesa“
 • Salijų teisynas
 • „Būtųjų metų pasakojimai“
 • „Lapės romanas“
 • „Nibelungų giesmė“
 • „Rolando giesmė“
 • „Tūkstantis ir viena naktis“
 • „Istorijos enciklopedija“
 • „Žodynas“
 • „Al Andaluzis“

Asmenybės

 • Avicena - persų gydytojas ir filosofas
 • Benediktas – įkūrė pirmąjį vienuolyną
 • Boleslovas Narsusis – Lenkijos karalius
 • Chlodvigas – Frankų valstybės įkūrėjas.
 • Grigalius 7-asis – popiežius, 1077 m. paskelbtas šventuoju
 • Jaroslavas Išmintingasis – didysis Kijevo Rusios kunigaikštis; jam valdant ypač suklestėjo šalis
 • Justinianas – paskutinis Bizantijos imperatorius, vėl suvienijęs beveik visas Romos imperijai priklausančias teritorijas.
 • Kanutas Didysis - Danų karalius, be Danijos dar valdė Norvegiją, Švediją, Angliją bei Škotiją
 • Karolingai - valdovų dinastija
 • Karolis Didysis – Frankų valstybės karalius
 • Karolis Martelis - dalyvavo mūšyje prie Puartjė 732 m.; sutriuškino arabus, įvykdė karinę reformą
 • Kirilas ir Metodijus - sukūrė abecėlę - rusų kirilicą
 • Mahometas – arabų valstybės įkūrėjas, islamo religijos pranašas
 • Merovingai - valdovų dinastija
 • Nestoras - vienuolis, parašęs metraštį
 • Olegas – Kijevo Rusios valstybės įkūrėjas 822 m., didysis kunigaikštis
 • Otonas I – Vokietijos karalius, pirmasis šventosios Romos imperatorius
 • Urbonas II – Romos popiežius, 1095 m. paskelbęs I kryžiaus žygį.
 • Vilhelmas iš Akvitanijos - kunigas reformatorius
 • Vilhelmas Užkariautojas - Normandijos hercogas
 • Vladimiras Sviatoslovičius - didysis Kijevo Rusios kunigaikštis, užkariavo ir prijungė keletą slavų genčių , gana sėkmingai kariavo su pečenegais, 988 m. priemė krikščionybę iš Bizantijos; už nuopelnus stačiatikių bažnyčios buvo kanonizuotas.
 • Abu Bakras - pirmasis islamo kalifas.
 • Leonas
 • Inocentas III
 • Igoris

Įvykiai

 • Didysis tautų kraustymasis
 • Frankų karalystės susikūrimas
 • Islamo atsiradimas ir išplitimas
 • Arabų kalifato susikūrimas ir skilimas
 • Rekonkista Ispanijoje
 • Frankų imperijos susikūrimas
 • Verdeno sutartis
 • Vikingų žygiai
 • Vengrų antplūdis
 • Normandijos įkūrimas
 • Valstybių susikūrimas Rytų, Šiaurės ir Vidurio Europoje
 • Šventosios Romos imperijos susikūrimas
 • Kliuni sąjūdis
 • Kijevo Rusios krikštas
 • Bažnycios schizma
 • Anglijos užkariavimas
 • Grigaliaus VII reformos
 • Investitūros karas
 • Ejimas i Kanosą
 • Vormso konkordatas
 • Klermono sinodas
 • I ir IV kryžiaus žygis
 • Albigiečių, katarų, valdensų erezijos.

Objektai žemėlapyje

 • Didžiojo tautų kraustymosi kryptys ir genčių įsikūrimas
 • Bizantijos imperija VI a. pabaigoje
 • Konstantinopolis
 • Arabų kalifatas VII a.
 • Meka
 • Medina
 • Hidhos kelias
 • Frankų piskit nachui visi nesamone cia karalystė VI a.
 • Frankų imperija ir jos skilimas
 • Achenas
 • Vikingų gimtinė ir jų žygių kryptys
 • Variagų kelias į graikus
 • Normandija
 • Anglija
 • Sicilijos karalystė
 • Vengrų veržimosi kryptys
 • Rekonkistos teritorija
 • IX-X a. susikūrusios Vidurio, Rytų ir Šiaures Europos valstybės
 • Kijevas
 • Novgorodas
 • Katalikų, musulmonų, stačiatikių, pagonių teritorijos Europoje iki XIII a.
 • Klermonas
 • I, IV kryžiaus žygiai
 • Jeruzalė
 • Venecija
 • Lotynų imperija
 • Kryžiuočių valstybės Rytuose.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki