SSGG (SWOT) analizė

SSGG (SWOT) analizės matrica naudojama organizacijos gebėjimo prisitaikyti prie išorinės aplinkos pokyčių vertinimui.

SSGG matricą dažnai naudoja įvairių organizacijų vadybininkai. Jos pildymo pavyzdys iš konkrečios organizacijos Lietuvoje aprašymo pateikiamas žemiau:

Pavyzdys

 • Stiprybės:
  1. Aukšta prekių kokybė;
  2. Stiprus prekės ženklas;
  3. Gera bendrovės reputacija;
  4. Greitas reagavimas į rinkos poreikius;
  5. Kvalifikuoti darbuotojai;
  6. Naujausios technologijos
 • Silpnybės:
  1. Siauras prekių asortimentas;
  2. Neatliekami tyrimai, siekiant išsiaiškinti nepatenkintus vartotojų poreikius bei jų elgseną.
 • Galimybės:
  1. ES struktūrinių fondų parama, diegiant naujausias technologijas;
  2. Vartotojų perkamosios galios didėjimas;
  3. Rinkos dalies didinimas, įeinant į globalią rinką.
 • Grėsmės:
  1. Naujų konkurentų atėjimas į Lietuvos rinką;
  2. Politinės – teisinės aplinkos nestabilumas.

Tolimesnė analizė

Tolimesnė SSGG matricos analizė numato atsakymą į keturis klausimus:

 1. Ar stiprybės leis panaudoti palankias galimybes?
 2. Ar stiprybės padės išvengti grėsmių?
 3. Ar silpnybės netrukdys panaudoti palankias galimybes?
 4. Ar silpnybės netrukdys išvengti grėsmių?

Šaltinis

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki