Strategija ir organizacija

Temos pagrindiniai taškai

 • Strateginio mąstymo struktūriniai modeliai
 • Organizacijos kultūros veiksnys strategijoje
 • Strategija ir organizacijos santykiai su aplinka
 • Požiūrio į strategiją aprėptys
 • Subalansuotosios kortelės
 • Strateginių tikslų įgyvendinimo kliūtys
 • Subalansuotos sėkmės įrodymas
  • Kai mūsų darbuotojai kompetentingi ir gerai jaučiasi, tada mūsų procesai ir struktūros yra sklandūs ir užtikrina tvirtą politinę bei finansinę paramą, kuri lemia teigiamą rezultatą, tenkinantį piliečius ir vartotojus
 • Strateginio proceso analizė

Kas yra strategija?

Visiems apibrėžimams bendra:

 • ateitis,
 • kryptis,
 • prioritetai.

Strategija – tai ateities varianto pasirinkimas.

Strategija - tai svarbiausių organizacijos tikslų, veiklos krypčių ir veiksmų nuosekli, darni visuma arba planas.

Gerai apibrėžta strategija padeda organizacijai taip planuoti ir paskirstyti išteklius, kad ji patektų į tam tikrą padėtį, atsižvelgiant ir į vidines organizacijos galias (jų stygių), ir į politinio konteksto raidą, stilių ir nenuspėjamus aspektus 1).

Pagrindinės sąvokos

Misija

 • Esama, unikali, lengvai suvokiama ir įsimenama
 • Pabrėžianti strateginę atsakomybę ir naudą vartotojams

Vizija

 • Būsima, vertybinė, nusakanti geresnį gyvenimą
 • Įkvepianti, motyvuojanti, suteikianti energijos

Tikslai

 • Remiasi vertybėmis, įvardija, kas bus dėl jų padaryta
 • Specifiniai, pamatuojami, sutarti, realūs, ir terminuoti

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T.:

 • Specific,
 • Measurable,
 • Agreed,
 • Realistic,
 • Time-limited

Strateginio mąstymo uždaviniai

 • Suvokti savo organizacijos paskirtį
 • Atpažinti savo organizacijos padėtį
 • Įžvelgti savo organizacijos galimybes
 • Įvertinti savo organizacijos pajėgumus
 • Suprasti savo organizacijos klientus
 • Žinoti savo organizacijos kaimynus
 • Atrasti savo organizacijos svertus konkrečioje ir virtualioje aplinkoje ir laike

Strategijų įvairovė

 • Kada kokia strategija rengiama?
 • Kam reikalinga strategija?

D.U.K.

 • Kaip tinkamai panaudoti lėšas?
 • Kaip pagrįsti sprendimus?
 • Nekvalifikuoti pavaldiniai
 • Ilgalaikės strategijos stygius
 • Kaip informuoti?
 • Kaip apeiti įstatymus?
 • Kaip gauti pakankamai lėšų?
 • Kaip įtikinti?
 • Abejojimas dėl savų sprendimų
 • Kaip neišsiplepėti?
 • Primestas strateginis planavimas
 • Kaip daryti įtaką politikai?
 • Strateginis valdymas

Strateginio proceso modeliai

 • Analitinis: pradedama nuo situacijos analizės, po to rengiama (tikslinama) misija, vizija, tikslai ir t.t.
 • Kūrybinis: pradedama nuo vizijos, tuomet analizuojama padėtis ir planuojamas vizijos įgyvendinimas

Strateginis valdymas

 • Pagrindinė aukščiausio lygio vadovų pareiga
 • Ilgalaikė organizacijos gyvybingumo plėtra
 • Sąmoningas strateginių sprendimų priėmimas

Elementai

 • aplinkos ir permainų veiksnių konceptualizacija
 • gebėjimas priimti ilgalaikius sprendimus
 • svarbių ir mažiau svarbių klausimų atskyrimas
 • naujų sprendimų ir inovacijų ieškojimas
 • santykio tarp strateginių ir operatyvinių sričių suvokimas

Pagrindinis klausimas

Kas turi būti daroma?

Kodėl strategijos žlunga?

FIXME

Sėkmingo strateginio proceso bruožai

 • Svarbiau yra kaip strategija kuriama, o ne kaip ji atrodo popieriuose
 • Strategija turi remtis misija ir visiems bendra ateities vizija
 • Strateginis procesas turi auginti kompetenciją ir skatinti tolesnį mokymąsi
 • Strateginis procesas turi remtis sąveika ir įtraukimu
 • Sėkmingo strateginio proceso pagrindas – nenutrūkstamas bendravimas

Strateginis pokytis

 • Toliau negu modernu
 • Toliau negu decentralizacija: dezorganizavimas vaizduotei išlaisvinti
 • Toliau negu galių suteikimas: kiekvieno darbo pavertimas verslu
 • Toliau negu lojalumas: mokytis mąstyti kaip nepriklausomas rangovas
 • Toliau negu mokymasis: sukurti smalsią organizaciją
 • Toliau negu visuotinė kokybės vadyba: situacijos, kurioje sakoma „jėga!“ link
 • Toliau negu pokytis: amžinos revoliucijos link

Dar

 • Strateginei kaitai reikia tikėjimo ir įsipareigojimo
 • Strateginiam procesui reikia mąstymo disciplinos, duomenų, bet ir kūrybos, intuicijos, patirties
 • Strategijos sėkmei būtina suprasti klientą
 • Strateginiam procesui reikia bendravimo, pastangų sinergijos, išorinio žvilgsnio
 • Strateginiame procese derinamos atveriančios ir uždarančios technikos
 • Strateginio proceso rezultatas yra ne tik paslaugų patobulinimas, bet ir strateginės išminties pamokos
1)
James Brian Quinn, 1988.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki