Balsių u, i ir ū, y rašyba žodžių šaknyse

Balsės "u" ir "i"

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių bendraties kamienas baigiasi "y", "ū"

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių bendraties kamienas baigiasi y, ū, būsimojo laiko III asmenyje turi u, i.

Pavyzdžiai

Gyti – gis, lyti – lis, ryti, – ris, pūti – pus, džiūti – džius, griūti – grius ir kt.

Išimtys

Vyti – vys, siūti – siūs

Veiksmažodžių, turinčių šaknyje "i", "u", būsimojo laiko 3-as asmuo

Visų veiksmažodžių, turinčių šaknyje i, u, būsimojo laiko 3-as asmuo išlaiko bendraties balsę.

Pavyzdžiai

Siusti – sius, risti – ris, skusti – skus

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių esamojo laiko kamienas turi ilgąsias balses dėl išnykusio intarpo

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių esamojo laiko kamienas turi ilgąsias balses, nes prieš s, š, z, ž, l, r, j, v yra išnykęs intarpas n, būtojo kartinio laiko kamiene turi trumpąsias i, u.

Pavyzdžiai

Drisko - driksti; pruso - prusti; pliuško - pliukšti; tiško - tikšti; rizgo - rigzti; dužo - dužti; gižo - gižti; žilo - žilti; bjuro - bjurti; sviro - svirti; gijo - gyti; žuvo - žūti

Dviskiemenių veiksmažodžių, kurių bendraties kamienas baigiasi "il", "in", "ir", "ul", "um", "ur"

Dviskiemenių veiksmažodžių, kurių bendraties kamienas baigiasi il, in, ir, ul, um, ur, o esamajame laike nėra -st-, esamojo laiko kamiene turi i, u.

Pavyzdžiai

Pilti – pila, minti – mina, skirti – skiria, kulti – kulia, dumti – dumia, burti – buria

Dviskiemenių veiksmažodžių, turinčių būtajame kartiniame laike galūnę "-o"

Dviskiemenių veiksmažodžių, turinčių būtajame kartiniame laike galūnę -o, šaknis turės trumpąsias i, u.

Pavyzdžiai

Lijo, gijo, puvo, griuvo, siuvo

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurie turi būtajame kartiniame laike galūnę "-ė"

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurie turi būtajame kartiniame laike galūnę , esamajame laike turės trumpąsias i, u.

Pavyzdžiai

Skiria (skyrė), pina (pynė), kuria (kūrė), dumia (dūmė)

Balsės "ū" ir "y"

Dviskiemenių veiksmažodžių bendraties kamienas

Dviskiemenių veiksmažodžių bendraties kamienas niekada nesibaigia i, u – gali būti tik y, ū.

Pavyzdžiai

Gyti, ryti, vyti, žūti, siūti, kliūti, pūti, srūti ir kt.

Būsimojo laiko vienaskaitos ir daugiskaitos 1-as ir 2-as asmuo

Būsimojo laiko vienaskaitos ir daugiskaitos 1-as ir 2-as asmuo visada išlaiko bendraties kamieno balsę.

Pavyzdžiai

Gyti – gysiu, gysi, gysime, gysite

Visų veiksmažodžių, turinčių šaknyje "y", "ū", būsimojo laiko 3-as asmuo

Visų veiksmažodžių, turinčių šaknyje y, ū, būsimojo laiko 3-as asmuo išlaiko bendraties balsę.

Pavyzdžiai

Dygti – dygs, nykti – nyks, grūsti – grūs, pūsti – pūs, rašyti – rašys

Dviskiemenių veiksmažodžių esamojo laiko kamienas su išnykusiu intarpu

Dviskiemenių veiksmažodžių esamojo laiko kamienas turi balses y, ū, kai prieš s, š, z, ž, l, r, j, v yra išnykęs intarpas n.

Pavyzdžiai

Dryska, prūsta, pliūška, tyška, ryzga, dūžta, gyžta, žyla, bjūra, svyra, gyja, žūva

Dviskiemenių veiksmažodžių būtojo kartinio laiko kamienas

Dviskiemenių veiksmažodžių būtojo kartinio laiko kamienas turi balses y, ū, kai bendraties kamienas baigiasi il, in, ir, ul, um, ur, o esamajame laike nėra -st-.

Pavyzdžiai

Pilti – pylė, minti – mynė, skirti – skyrė, kulti – kūlė, dumti – dūmė, burti – būrė

Išimtys

Gulti – gulė

Dviskiemenių veiksmažodžių, turinčių būtajame kartiniame laike galūnę "-o", esamasis laikas

Dviskiemenių veiksmažodžių, turinčių būtajame kartiniame laike galūnę -o, esamasis laikas turės ilgąsias y, ū.

Pavyzdžiai

Lyja (lijo), gyja (gijo), pūva (puvo), griūva (griuvo)

Išimtys

Siuva (siuvo)

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurie būtajame kartiniame laike turi galūnę "-ė"

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurie būtajame kartiniame laike turi galūnę , šaknyje turės y, ū.

Pavyzdžiai

Skyrė, pynė, kūrė, dūmė

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki