"e" ir "ia" rašymas

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

"e" rašoma

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse

Balsė e rašoma linksniuojamųjų žodžių galūnėse, jei vardininko galūnė yra :

 1. ė linksniuotės daiktavardžių galūnėse: žole, žoles, žolei (nes žolė);
 2. ė linksniuotės (moteriškosios giminės) būdvardžių galūnėse: medine, medines, medinei (nes medinė).

Šių žodžių galininko galūnėje rašoma raidė ę: žolę, medinę.

Veiksmažodžiuose, kurių būtojo kartinio laiko trečiasis asmuo baigiasi "ė"

Veiksmažodžių, kurių būtojo kartinio laiko trečiasis asmuo baigiasi ė, to laiko vienaskaitos antrojo asmens galūnė yra -ei: audė – audei, kėlė – kėlei, skalbė – skalbei, o pirmojo asmens – -iau: audžiau, kėliau, skalbiau.

e taip pat rašoma visų nuosakų bei laikų daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens formų gale: sukame, sukome, sukdavome, suksime, suktume, sukime, …

Lietuviškų žodžių šaknyse

Lietuviškų žodžių šaknyse rašoma tik balsė e: metai, medis, teta, senas, geras, šeši, nešti, vesti. (Su ia rašomi tik kai kurie nelietuviškos kilmės žodžiai.)

Nelietuviškos kilmės žodžiuose su e rašoma dvibalsė eu: eufemizmas, leukocitai, Europa.

Lietuviškose priesagose

Balsė e rašoma lietuviškose priesagose:

Prieš kurias išlieka minkštieji priebalsiai "t", "d"

 • -elis (piršt-elis, žod-elis),
 • -esnis (balt-esnis, sald-esnis),
 • -esys (liūd-esys),
 • -ena (žand-ena),
 • -eklė (gelt-eklė),
 • -ekšnis (šalt-ekšnis);

Kurių rašybos negalima patikrinti

 • -etas (vienetas, šešetas),
 • -eri (penkeri),
 • -eji (dveji),
 • -sena (eisena),
 • -mena (trupmena).

Kai negalima patikrinti rašybos

Balsė e rašoma visur kitur, kur rašybos negalima patikrinti:

 1. įvardžių mane, tave, save galūnėse (šių įvardžių kilmininko galūnėse rašoma raidė ę: manęs, tavęs, savęs);
 2. dviskiemenių galūnių pabaigoje, būtent - vietininko galūnėse: kelyje, pievoje, žolėje, turguje, laukuose, pievose, žolėse, baltame, baltoje, ir veiksmažodžių daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens galūnėse: dirbame, dirbate;
 3. nekaitomuose žodžiuose: ne, nes, bet, beje, bene, dviese, kadaise, savaime, drauge; palei, kolei, šiolei, dėlei.

"ia" rašoma

Lietuviškų žodžių šaknyse

Lietuviškų žodžių šaknyje rašoma iau (ne eu): šiaudas, kriaušė, šiaurė, kiauras, džiaugtis, liautis. Su ia rašomi kai kurie nelietuviškos kilmės žodžiai: aliarmas, girlianda, pliažas, Aliaska.

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse ia rašoma, kai nė vienas to žodžio linksnis neturi balsio e (tai yra – visų linksniuojamųjų žodžių galūnėse, išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti prie ''e'' rašymo pirmo punkto):

kelias, keliai, dalia, dalias, šaliai, vaisiaus, staliai; žalias, žaliam, lygiam, žalia, žaliai, lygias; geriausias, geriausia, geriausiam; mediniam, mediniame, mediniai; geresniam, geresniame, geresniais; kuriam, kuriais, kurias; keturiais, keturias.

Su ia rašoma ir dukteriai, dukteria, nes su vardininko galūne čia kaitaliojasi ne šių linksnių galūnės -iai, -ia, o prieš r esantis balsis e: dukt-ė, dukt-er-iai.

Veiksmažodžių galūnėse

Veiksmažodžių galūnėse ia rašoma:

 1. esamojo laiko trečiojo asmens gale: kelia, skalbia, verčia, audžia;
 2. būtojo kartinio laiko ir tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmojo asmens gale rašoma -iau: kėliau, skalbiau, verčiau, audžiau; kelčiau, ausčiau.

Pagal esamojo laiko trečiąjį asmenį rašomos iš jo sudarytos formos:

 • daugiskaitos pirmasis ir antrasis asmuo: skalbia-me, skalbia-te,
 • dalyviai: skalbia-ntis, skalbia-nti, skalbia-mas, skalbia-ma,
 • padalyviai: skal-bia-nt, verčia-nt.
 • būsimojo laiko dalyviai: skalbsiantis, skalbsianti, skalbsiančio, skalbsiančios.

"ia" priesagose

Priesagose ia rašoma:

Lietuviškose priesagose, prieš kurias minkštieji priebalsiai "t", "d" virsta "c", "dž"

 • -iausias (balč-iausias, saldž-iausias),
 • -iauti, -iauja, -iavo (posėdž-iauti),
 • -iava (baudž-iava);
 • pagal -iava rašoma ir -liava (rink-liava);

Pagal šią taisyklę būdvardinių prieveiksmių gale rašoma -iai (soč-iai, saldž-iai);

Tarptautinėse nepatikrinamose priesagose

 • -iacija: transliacija, cirkuliacija;
 • -iantas: spekuliantas, simuliantas;
 • -iatorius: izoliatorius, ventiliatorius;
 • -iaras, -iarus, -iarija: kapiliaras, populiarus, kanceliarija.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki