Fonetinė balsių rašyba

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Balsių ir dvibalsių rašyba žodžių šaknyje ir nekaitomuose žodžiuose

Žodžių šaknyje ir nekaitomuose žodžiuose balsės ir dvibalsės dažniausiai rašomos pagal tai, kaip garsas tariamas: namas, rašo, dėti, kova, kitas, lygus, lupo, kūnas; pas, , po, tik, ligi, lyg, su; kaimas, laukas, leisti, liepė, zuikis, juodas.

Iš klausos rašomi ir tie balsiai ar dvibalsiai, kurie kaitaliojasi giminiškuose žodžiuose: lyti, lijo, lieti, laistyti; dužti, dūžis, daužti; sverti, svėrė, sviro, svyra, svoris, svaras.

Svarbu skirti trumpuosius i, u ir ilguosius y, ū, kurie tarpusavyje kaitaliojasi:

 • pagrindinėse veiksmažodžių formose: gytigijo, būtibuvo;
  • pagrindinių formų balsiai išlieka ir jų dariniuose: gyjagyjantis, bet gijoišgijęs;
 • bendrašakniuose veiksmažodžiuose: rištiryšėti, glustiglūdėti; kuriakūrena;
 • bendrašakniuose ištiktukuose, reiškiančiuose silpnesnį ir stipresnį veiksmą: gribštgrybšt, trukttrūkt;
 • veiksmažodžiuose ir iš jų sudarytuose galūninės darybos daiktavardžiuose: bristibrydė, kištikyšis, muštimūšis;
  • priesaginės darybos daiktavardžiai išlaiko pamatinės formos balsį: bridobridimas, mušamuštynės;
 • būdvardžiuose ir iš jų sudarytuose daiktavardžiuose: gilusgylis.

Priesagų balsių ir dvibalsių rašyba

Iš klausos rašomi daugelio priesagų balsiai ir dvibalsiai: rašalas, degėsis, draugija, mokinys, knygynas, rašyba, plaktukas, ristūnas; mergaitė, vėjuotas, paukštiena.

Dažniausiai vartojamos priesagos turi šiuos balsius:

balsį "a"

 • -alas: rašalas, kepalas;
 • -acija: elektrifikacija, informacija;

balsį "e"

 • -elis, -elė: namelis, eglelė;
 • -esnis, -esnė: geresnis, geresnė;
 • -etas: penketas, keletas;

balsį "ė"

 • -ėsis: degėsis, griuvėsiai;
 • -ėlis, -ėlė: dobilėlis, lelijėlė, mergužėlė; pavargėlis, nedorėlis;

balsį "i"

 • -imas: bėgimas, dainavimas, pažymėjimas;
 • -inė: gimtinė, raštinė;
 • -iklis: skaitiklis, variklis;
 • -inys: mokinys, rašinys;

balsį "y"

 • -ymas: rašymas, mokymas;
 • -ynas: knygynas, žodynas, beržynas;
 • -yba, -ybos: rašyba, varžybos;

balsį "u"

 • -ukas: pieštukas, berniukas;
 • -umas, -umai: gerumas, malonumai;
 • -uma: visuma, dykuma;
 • -tuvas, -tuvė: šautuvas, šaldytuvas, keptuvė;

balsį "ū"

 • -ūnas: pirmūnas, atėjūnas.

Pastabos

 • Mažybinės priesagos -elis, -elė dedamos prie dviskiemenių daiktavardžių kamieno: bernelis, linelis, eglelė, giesmelė, o priesagos -ėlis, -ėlė – prie daugiaskiemenių daiktavardžių kamieno: bernužėlis, dobilėlis, lelijėlė.
 • Priesagą -ymas turi daiktavardžiai, sudaryti iš veiksmažodžių, kurių bendratis baigiasi -yti ir būtasis kartinis laikas neturi priesagos -ijo: skaitymas (skaityti, skaitė), laikymas, mokymasis, o priesagą -imas – daiktavardžiai, sudaryti iš kitų veiksmažodžių: bėgimas, piešimas, skaičiavimas, tylėjimas, rijimas (ryti, rijo), dalijimas (dalyti, dalijo).

Priešdėlių balsių ir dvibalsių rašyba

Iš klausos rašomi priešdėlių balsiai ir dvibalsiai: ateitis, praeitis, išeiti, prieiti, nulaužti, protėviai, apibėgti, atiduoti, apyrankė, atatranka, nuolaužos, priegaidė.

Pastaba

Su priešdėliu api- rašomi veiksmažodžiai, kurių šaknis prasideda priebalsiais b, p, ir iš jų su priesagomis sudaryti daiktavardžiai: apibėgti, apibrėžti, apipilti, apiplauti, apibrėžimas, apipylimas, apiplyšėlis, apibrėžtis.

Priešdėlis api- taip pat gali būti prieš f: apiforminti, apiforminimas.

Su priešdėliu apy- rašomi būdvardžiai ar iš jų sudaryti prieveiksmiai: apygeris, apyjuodis, apygeriai, galūninės darybos daiktavardžiai ir daiktavardiniai prieveiksmiai: apytamsa, apygarda, apybraiža, apylinkė, apykaklė, apynasris, apyvaras, apyaušriais, apyvakariu. Priešdėlis apy- lieka ir šių daiktavardžių vediniuose: apybraižėlė, apysakaitė.

Priešdėliniuose ir sudurtiniuose žodžiuose susidūrusių balsių rašyba

Priešdėliniuose ir sudurtiniuose žodžiuose susidūrusios balsės (jos gali žymėti ir paprastą, ir dvibalsio garsą) rašomos abi:

 • priešdėliniuose žodžiuose šaknies ir priešdėlio arba dviejų priešdėlių balsės: nuima, pailgas, paupys, paakys, neaukštas, neužmiršo, apsiavė, prieauglis;
 • sudurtiniuose žodžiuose pirmojo kamieno galo ir antrosios šaknies pradžios balsės: dviašis, baltaūsis, pirmaeilis, daugiaaukštis.

Yra tik keletas žodžių, kur priešdėlių ne-, be-, te- balsis tariant susilieja su šaknies balsiu, todėl juos rašome su viena balse: nesu (ne + esu), neina (ne + eina), nesti (ne + esti), nėra (ne + yra), nėjo (ne + ėjo), bėra (be + yra), tėra (te + yra).

Greta tariami du tarptautinių žodžių balsiai rašomi dviem raidėmis: aerozolis, baobabas, zoologija, vakuumas.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki