Žodžių rašymas kartu ir atskirai

Dalelyčių rašyba

Dalelytė Rašoma drauge Rašoma atskirai
Be Bežiūri, besakąs, bepasakodamas, begal, bejuok, bemaž, bene, bedugnė, bedarbis, bekraštis, bepigu, berods, bežiūrint; Be, Be (ar, argi); Be galo, be juoko;
Gi Argi, betgi, kaipgi, kurgi, netgi, ogi, visgi; Kadangi, nejaugi, taipogi; Kas gi, ko gi, kam gi, kurio gi, kodėl gi, visur gi, visuomet gi;
Ne Darbas- nedarbas (daiktav.); Geras- negeras (būdv.); Kalba- nekalba (veiksm.); Dirbamas- nedirbamas (dalyv.); Kalbant- nekalbant (padal.); Nešdamas- nenešdamas (pusd.); Nedaug, nearti, netoli, netoliese, nenaudėlis, neklaužada, netrukus; Koks- nekoks, savas- nesavas, kaip- nekaip, kas- nekas; kone, nebe, nebent, bene, negu, nejau, nejaugi, neva, nevisiškai. Ne davė, o patys paėmė. Jie ne geriausi mokiniai. Ne alkani jie buvo. Ne aš, ne mes, ne mano, ne tas, ne toks, ne koks, ne visoks, ne kiekvienas; ne vienas, ne penki, ne pirmas, ne visada, ne visai, ne visur, ne tiek, ne taip, ne kitaip, ne ten, ne čia, ne dviese, ne vienaip, ne antraip, ne todėl, ne paeiliui, ne pakeliui, ne šiemet, ne šiandien, ne šįryt, ne dukart, ne bet kaip, ne bet kada, ne iš lėto, ne be reikalo, ne per daug, ne laiku, ne namie, ne namo, ne vakar, ne dabar, ne itin, ne nuolat, ne staiga, ne veltui, ne dėl to, ne palei sieną, ne už tai, ne prie širdies, ne be reikalo, ar ne, dar ne, ne tik, ne vien, ne vien tik, ne vis, vos ne, kas ne kas, koks ne koks, kuris ne kuris, kur ne kur, kada ne kada, kaip ne kaip, šiaip ne taip, vos ne vos.
Nebe Nebegeras,nebejaunas, nebenaujas, nebešneka, nebenori, nebemyli, nebegerai, nebetoli, nebeaukštai. Nebe džiaugsmas, nebe poilsis, nebe laikas (galvoti); Nebe vienas, nebe pirmas, nebe tas, nebe anas, nebe toks; Nebe visur, nebe taip, nebe ten, nebe mėlynas, o pilkas, Nebe skaito, o rašo.
Nėkart, nėmaž, nėsyk,; Nė vienas, nė nemano…(kai neigimas kartojamas)
Per Pernelyg, nepernelyg Per aukštas, per blogas, per brangus, ne per gražiausias, per arti, per giliai, per toli, ne per kas, ne per koks, kas per, per daug;
Te Tebegyvas, tetoliau, tegirdžiu, tegalvos, tegrįžta, teneša, tebėga; Te pats neša, te jie kalba, te kiekvienas važiuoja.
Tebe Tebegyvas, tebenaujas, tebesveikas, tebeneša, teberašo, tebeplaukia, tebedaug, tebegaila, tebegana.
Tegu Tegu neša, tegu myli, tegu rašo, tegu kalba, tegu pyksta;
Vien Vis vien, vien tik, vien tiktai;
Vis Visgi- vis dėlto (geriau), išvis, suvis. Vis tiek, vis taip pat, vis tiek pat, vis viena, vis dėlto, vis daugiau, vis geresnis, vis dar, dar vis.

Kitos dalelytės

 • Tuojau, nejau, nejaugi;
 • anaiptol, kaipmat, kaipsyk;
 • daugmaž, maždaug;
 • galbūt, turbūt, žūtbūt.
 • Tas ir (yra), bet ir, kad ir;
 • ak jau, et jau, kaip jau, na jau, šiaip jau, vis jau;
 • tas pat, ten pat, tuoj pat, lig pat, nuo pat, prieš pat,
 • tas tik, kai tik, ką tik, ne tik, ne tiktai, vien tik, vos tik,
 • šiaip sau, taip sau, eik sau,
 • kas tau, kur tau, še tau, tai tau, šiaip tau, te tau,
 • kas čia, ko čia, ką čia, koks čia,
 • ko ten, kiek ten, kur ten.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki