Prozos kūrinių interpretavimo planas

1. Įžanga

  • autoriaus, jo kūrybos ir kūrinio pristatymas

2. Dėstymas

Susieti su įžanga

  • apie ką pasakojama ištraukoje
  • kokios problemos keliamos
  • kaip jos atskleidžiamos (pasakotojo situacija)
  • erdvė, laikas, jų kitimas
  • ar yra veiksmas
  • kokios vartojamos raiškos priemonės
  • apie kokias vertybes kalbama

3. Pabaiga

  • kuo reikšminga ši ištrauka
  • kuo ji susijusi su kūrinio problematika
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki