Vincas Krėvė - Mickevičius

Vincas Krėvė – Mickevičius (1882 m. spalio 19 d. – 1954 m. liepos 17 d.) – lietuvių literatūros klasikas, prozininkas.


Biografija

Vincas Krėvė gimė Subartonių kaime (Alytaus apskritis). Kaime Mickevičiai dar buvo vadinami Krėvėmis, todėl šią pavardę rašytojas pasirinko slapyvardžiu. Rašytojas ilgą laiką vadinosi dviguba pavarde (V.Krėvė – Mickevičius), o Amerikoje jau ir oficialiai vadinosi tik V.Krėve.


Emigracija

1944 m. V.Krėvė pasitraukia į Vakarus: kurį laiką gyveno Austrijoje, 1947 m. persikėlė į Ameriką, apsigyveno Filadelfijoje, Pensilvanijos universitete dėstė rusų ir lenkų kalbas ir literatūrą.


Kūryba

Vincas Krėvė kūrė labai įvairiais žanrais. Derino realistinį pasaulio vaizdą su romantine dvasia (pavyzdžiui, apsakymas „Skerdžius“), jungė tradicinės lietuvių tautosakos motyvus su Rytų egzotika, rašė istorinius veikalus.


Mokslinė veikla

1920 m. grįžęs iš Baku, įsikūrė Kaune. Dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje sekretoriumi, profesoriavo Lietuvos universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. 1925 – 1937 m. V.Krėvė buvo šio fakulteto dekanas. Redagavo tęstinius leidinius: „Tauta ir žodis“, „Darbai ir dienos“, „Mūsų tautosaka“, „Skaitymai“ ir kt., dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų bei Lietuvių rašytojų draugijų veikloje. Pastarajai vadovavo 1939 – 1940 m.

Rinko liaudies kūrybą, ją publikavo, vadovavo VDU tautosakos komisijai. Šalia kūrinių: „Šarūnas“ (1911 m.) „Žentas“ (1922 m.), „Skirgaila“ (rusų k., 1922 m.), „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“ (1912 m.), „Raganius“ (1939 m.), apsakymų rinkinio „Šiaudinėj pastogėj“ (1922 m.), parengė tautosakos rinkinius: „Dainavos krašto liaudies dainos“ (1924 m.), „Sparnuočiai liaudies padavimuose“ (1933 m.), „Patarlės ir priežodžiai“ (3 t., 1934 – 1937 m.) ir kt. Buvo išleisti V. Krėvės „Raštai“ (10 t., 1921 – 1930 m.). Nuo 1907 m. iki gyvenimo pabaigos rašė Biblijos motyvais pagrįstą kūrinį „Dangaus ir žemės sūnūs“.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki