Aldehidai

Karbonilinė grupė

Ir aldehidams ir ketonams būdinga karbonilinė grupė:

Aldehidų molekulėse ji yra sujungta būtinai su vienu vandenilio atomu ir bet kokiu kitu alkilo radikalu. Bendra aldehidų formulė:

Nomenklatūra ir izomerija

IUPAC nomenklatūroje aldehidai žymimi galūne -alis. Ši galūnė vartojama tada, kai aldehidinės grupės atomas įeina į pagrindinę anglies atomų grandinę. Jei neįeina pridedamas žodis -karbaldehidas. Aldehidų funkcinė grupė gali būti vadinama formil- grupe.

Aldehidams būdinga paprasčiausia grandinės šakotumo izomerija.

Elektroninė sandara

Anglies atomas formilo grupėje yra sp^2 hibridizacijos būvyje. Dvigubo, o ypač π ryšio elektronai yra pasislinkę elektroneigiamesnio deguonies link:

Fizikinės savybės

Metanalis - bespalvės, aštraus kvapo dujos. Jo tirpalas vandenyje (~40%) vadinamas formalinu. Iki C_8 aštraus kvapo skysčiai. C_{8}-C_{12} - kvapūs junginiai. Aukštesnieji - kietos medžiagos. Didėjant molekulės masei, tirpumas vandenyje mažėja. Visi tirpsta organiniuose tirpikliuose

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki