Aldehidų ir ketonų cheminės savybės

Aldehidai ir ketonai - labai polingos molekulės. Jų reaktyvumą lemia ryšio pobūdis karbonilo molekulėje.

Prisijungimo reakcija - hidrinimas

  • hidrinant aldehidus gaunami pirminiai alkoholiai:

  • hidrinant ketonus gaunami antriniai alkoholiai:

Oksidacijos reakcijos

  • aldehidai oksiduojasi labai lengvai. Susidaro tiek pat anglies atomų grandinėje turinčios karboksirūgštys. Tai dažnai leidžia spręsti apie formilo grupės buvimą. Aldehidams atpažinti naudojama „sidabrinio veidrodžio“ reakcija:

Ir reakcija su vario hidroksidu:

  • ketonus oksiduoja tik stiprūs oksidatoriai - kalio permanganatas ir chromo mišinys. Anglies grandinė trūksta šalia karbonilo grupės:

Polimerizacija

Polimerizaciją greitina mineralinės rūgštys:

Polikondensacija

Polikondensacijos metu susidaro polimeras ir mažos molekulinės masės junginys. Šiuo atveju - vanduo:

Šioje reakcijoje susidaro fenolio formaldehidinė derva.

Gavimas

Alkoholių dehidrinimas

  • oksiduojant pirminius alkoholius gaunami aldehidai ir vanduo;
  • oksiduojant antrinius - ketonai ir vanduo.

Alkoholiai oksiduojami stipriais oksidatoriais (kalio permanganatu arba bichromatu) arba katalizatoriais (Cu arba Ag).

Dihalogenintų alkanų hidrolizė

  • kai abu halogeno atomai prie pirminio anglies atomo - gaunami aldehidai:

  • kai prie antrinio - ketonai:

Propanonas (acetonas)

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki