Alkanai

Bendra formulė

C_{n}H_{2n+2}

Struktūra

 • Valentiniai anglies elektronai
Nesužadinta anglis
Sužadinta anglis
Boro modelis
 • sp^3hibridizacija

 • σ ryšys

Alkanų molekulėse tarp anglies atomų susidaro viengubieji σ (sigma) ryšiai:

untitled.jpg

 • tetraedras

sp^3 hibridizacijos atomų orbitalės sudaro tetraedro formą:

untitled1.jpg

Kampas tarp sp3 hibridizuotų σ ryšių - 109º28' Alkanuose ryšių tarp anglies atomų ilgis 0,154 nm

Homologinė eilė

Homologai - tai tokios medžiagos, kurios savo molekulinėse formulėse skiriasi CH_{2} skirtumu.

untitled3.jpg

Izomerija

Alkanams būdinga grandinės izomerija - grandinės izomerai - tai tokios medžiagos, kurių molekulinės formulės sutampa, o tarpusavyje jie skiriasi pakaitų, esančių prie pagrindinės grandinės prijungimo tvarka.

untitled2.jpg

Nomenklatūra

Radikalų pavadinimai sudaromi prie anglies skaičių nurodančios šaknies pridėjus galūnę -ilas

Metilas, etilas, propilas…

Alkano pavadinimas sudaromas prie radikalo šaknies pridėjus galūnę -anas

Metanas, etanas, propanas…

Fizikinės savybės

Skysti alkanai kvepia benzinu, kiti - bekvapiai.

Pirmi keturi alkanai - dujos, nuo 5 iki 15 - skysčiai, toliau - kietos medžiagos.

Daugėjant anglių skaičiui - aukštėja virimo ir lydymosi temperatūros.

Kuo labiau šakotas alkanas, tuo labiau reaktyvus ir lakus jis yra.

untitled4.jpg

Alkanai tirpsta nepoliniuose tirpikliuose. Vandenyje - ne.

Nafta

Alkanai yra labai paplitę Žemėje. Daugiausiai jų randama naftoje. Iš naftos alkanai išgaunami rektifikacinės distiliacijos būdu: nafta išgryninama ir frakcionuojama - t.y. distiliuojama rektifikacijos kolonoje. Skirtingame kolonos aukštyje yra skirtinga temperatūra, taigi distiliuojasi savitos virimo temperatūros produktas.

untitled5.jpg

 • Benzino frakciją sudaro angliavandeniliai iš 5-11 anglies atomų molekulėje. Ši frakcija vėliau papildomai distiliuojama ir apdorojama iki gaunamas kuras automobiliams. Verda nuo 40°C iki 200°C.
 • Ligroinas - kuras traktoriams (8-14 anglies atomų grandinėje). Verda nuo 150°C iki 250°C.
 • Žibalas - reaktyvinis kuras lėktuvams (12-18 anglies atomų). Verda nuo 180°C iki 300°C.
 • Gazolis - dyzelinis kuras (16 anglies atomų grandinė). Verda nuo 275°C.
 • Mazutas - distiliacijos liekana iki 50% jos kiekio. Sudaro molekulės iš keliasdešimties anglies atomų. Jis skirstomas į kitas frakcijas: dyzelinį kurą, alyvą, vazeliną. Mazuto distiliacijos liekana - gudronas, naudojamas keliams tiesti.

Žibalo, mazuto krekingas

Krekingu vadinamas aukštesnių naftos frakcijų skaldymo procesas, kurio metu susidaro trumpesnės grandinės angliavandeniliai.

Terminis krekingas

Reakcija vyksta aukštoje 600°C temperatūroje ir dideliame slėgyje.

 1. Homolitiškai skyla C-C ryšys.
 2. Susidaro aktyvūs laisvieji radikalai, galintys susijungti įvairiai.

Katalizinis krekingas

Vyksta žemesnėje 450°C temperatūroje ir mažesniame slėgyje. Naudojamas rūgštinio oksido katalizatorius, kuris padeda suirti C-H ryšiams. Susidaro karbokatijonas:

Jam netekus H^{+} jono, susidaro alkenai.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki