Alkoholiai ir fenoliai

Alkoholiai- junginiai turintys -OH grupes, prijungtas prie sp^3 hibridizuotų anglies atomų. Fenoliai- aromatinių angliavandenilių dariniai, kuriuose hidroksigrupės prijungtos prie aromatinio žiedo anglies atomų. Apskritai, į alkoholius patogu žiūrėti kaip į vandens darinius, kuriuose vienas vandenilio atomas pakeistas alkil- arba aril grupe.

Sotusis alkoholis - neturintis dvigubųjų jungčių C_{2}H_{5}OH

Nesotusis alkoholis - turintis dvigubą jungtį CH_{2}=CH-OH

Aromatinis alkoholis - OH grupė yra šoninėje grandinėje, prijungtoje prie aromatinio žiedo

Monohidroksilis alkoholis - C_{2}H_{5}OH

Dihidroksilis (diolis) - HOC_{2}H_{4}OH

Pirminis alkoholis - hidroksigrupė prijungta prie pirminio anglies atomo, antrinis - antrinio ir t.t.

Alkoholiams būdinga grandinės ir funkcinės grupės izomerija.

Bendra formulė ir pavadinimai

Monohidroksilių - C_{n}H_{2n+1}OH Alkoholių pavadinimai sudaromi iš atitinkamų angliavandenilių pavadinimų, pridedant priesagą -ol

Fizikinės alkoholių savybės

Tarp molekulių susidaro vandeniliniai ryšiai:

Alifatiniai mažos molekulinės masės alkoholiai vandenyje tirpsta labai gerai. Didėjant jų molekulinei masei, tirpumas mažėja.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki