Alkoholių cheminės savybės

Trūkstant O-H ryšiui

Sąveika su aktyviais metalais

Panaši reakcija į natrio reakciją su vandeniu.

Esterifikacija (sąveika su karboksirūgštimis)

Reakcija vyksta lėtai. Galima pridėti stiprios rūgšties nes H^+katalizuoja reakciją. Mechanizmas:

+H_{2}O

Sąveika su amoniaku

Susidaro aminai

Pataisykit tą nedidelę klaidelę su amoniaku. Amoniakas turi ne 4 vandenilius, o 3.

Sąveika su vandenilio halogenidais

Reikia sieros rūgšties

Atskėlimo reakcijos

Dehidrinimas

Dehidrinant pirminį alkoholį susidaro aldehidas ir vandenilis. Šis procesas vyksta žmogaus organizme dalyvaujant fermentams.

Dehidrinant antrinį alkoholį, susidaro ketonas ir vandenilis.

Tretiniuose alkoholiuose dehidrinimas nevyksta.

Dehidratacija

Antrinių ir tretinių alkoholių dehidratacija vyksta pagal Zaicevo taisyklę: vandenilis atskeliamas nuo mažiausiai hidrinto anglies atomo.

Ar neturėtų būti taip, kad vandenilio atomas atskeliamas nuo labiausiai hidrinto anglies atomo, nes esama taisyklė nelabai atitinka iliustracijos.

Oksidacijos reakcijos

Pilnas degimas vyksta kaip įprasta angliavandeniliams

Nepilna oksidacija

Vyksta su KMnO_{4}irK_{2}Cr_{2}O_{7}. Priklausomai nuo to, ar antrinis ar tretinis alkoholis, susidaro aldehidas arba ketonas ir atskyla vanduo (žr. dehidrinimą).

Alkoholių gavimas

Alkenų hidratacija

Halogenintų alkanų šarminė hidrolizė

Susidaro NaCl

Aldehidų ir ketonų hidrinimas

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki