Aromatiniai angliavandeniliai (arenai)

Formulės

Benzenas C_{6}H_{6}

Toluenas (metilbenzenas) C_{7}H_{8} Pilna struktūrinė formulė: toluene.jpg Sutrumpinta struktūrinė formulė:

Dažnesni tolueno homologai

Benzeno molekulės struktūra

Benzeno molekulėje yra įprasti σ ryšiai, esantys vienoje plokštumoje, o nehibridiniai π elektroniniai debesėliai sudaro 6 ryšius.

benzenas.jpg

Benzeno molekulės cikle nėra trijų atskirų dvigubųjų ryšių. Elektroninis tankis tarp visų 6 anglies atomų pasiskirstęs tolygiai, todėl reikėtų vengti žymėti benzeno molekulę šitaip: , o geriausia žymėti taip

Benzeno ir jo homologų fizikinės savybės

Bespalvis, savito kvapo, netirpus vandenyje skystis. Virimo temp. apie 80°C. Šaldomas susikristalizuoja. Didėjant homologų molekulinėms masėms, jų virimo temperatūros kyla

Žiedo ir I eilės pakaitų sąveika

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki