Šoninės grupės prijungimo prie žiedo reakcijos

Svarbu atsiminti, jog elektrofilas gali būti įjungtas tik į orto-meta-para padėtis

Halogeninimas su bromu dalyvaujant katalizatoriui

Bendra reakcijos lygtis:

Elektrofilas susidaro sąveikaujant katalizatoriui ir nepolinei bromo molekulei:

Vienas bromo atomas sudaro donorinį-akceptorinį (koordinacinį) ryšį su geležies jonu. Susidarius šiam ryšiui kitas Br atomas tampa elektrofiliškas.

Nitrinimas

Dalyvaujant sieros rūgščiai į šoninę grandinę įjungiama -NO_{2} grupė:

Elektrofilas susidaro šitaip:

Elektrofilas atakuoja pi elektronų debesį. Susidaro tarpinis katijonas. Kadangi benzeno žiedo elektronų sistema stabili, ji stengiasi greitai atsistatyti. Susidaro nitrobenzenas. Kartais žiedas gali užsidaryti ir neprijungus nitro grupės, todėl mišinį reikia virinti norint gauti gerą išeigą.

Sulfoninimas

Bendra reakcijos lygtis:

Elektrofilas:

Mechanizmas analogiškas.

Alkilinimas

Į šoninę grandinę įjungiama alkilo grupė (anglies atomų soti grandinė).

Sąveikaujant su monohalogenintu alkanu

Bendra reakcijos lygtis:

Elektrofilas - karbokatijonas susidaro sąveikaujant halogenalkanui ir katalizatoriui aliuminio chloridui:

Karbokatijonas atakuoja benzeno žiedą, o toliau vėl atsistato delokalizuota benzeno žiedo pi elektronų sistema ir regeneneruojamas katalizatorius:

Sąveikaujant su alkenu

Tas pats principas tik nesusidaro joks šalutinis produktas.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki