Nukleofilinio pakeitimo reakcija alkoholiuose

Ryšys tarp anglies ir deguonies atomo yra poliarizuotas. Deguonies atomo elektroneigiamumas yra žymiai didesnis už anglies, todėl elektronai yra smarkiai pasislinkę jo link. Tada susidaro mažesnis elektronų tankis prie anglies, todėl ją gali atakuoti nukleofilai - dalelės, turinčios elektronų perteklių..

Sąveika su vandenilio halogenidais

Bus vėliau:] Bo į egzaminą neįtraukė :]

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki