Benzeno homologų reakcijos

Toluenas (ir kiti benzeno homologai) pasižymi šiomis savybėmis, lygiai taip pat kaip ir benzenas. Reakcijų mechanizmai tokie patys, tik susidaro junginiai, turintys alkilo (tolueno atveju - metilo grupę):

  • Halogeninimas su bromu, dalyvaujant FeBr_{3}.

Susidarys parametilbrombenzenas

  • Nitrinimas dalyvaujant sieros rūgščiai.
  • Alkilinimas: a)su monohelogenintu alkanu b)su alkenu
  • Hidrinimas

Kitos cheminės savybės skiriasi:

Šviesoje chloras jungiasi ne į benzeno žiedą, o prie šoninės grandinės

Nepilna oksidacija

Tolueną veikiant silpnu oksidatoriumi, susidarys bezaldehidas, stipriu - karboksirūgštis.

Pastaba kelias šonines grandines turintys homologai oksiduosis į rūgštis, turinčias kelias karboksilines grupes

Benzeno homologų gavimas

Perdirbant naftą

Dehidrinant metilcikloheksaną (analogiškai benzenui su cikloheksanu)

Heptano dehidrinimas ir ciklizacija

Alkilinimo reakcijos metu

Sąveikaujant halogenintam bezenui ir halogenintam alkanui su natriu

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki