Euklido algoritmas

Ką daro

Suskaičiuoja dviejų skaičių didžiausią bendrąjį daliklį.

Algoritmas

x ir y DBD apskaičiuojamas taip:

 1. jeigu x = 0, tai DBD yra y
 2. jei ne, tai:
  1. jeigu x > y:
   1. x priskiriame y reikšmę
   2. y priskiriame ankstesnę x reikšmę (sukeičiame x ir y vietomis)
  2. atėmę yx gauname naująją x reikšmę (visada atimame mažesnį iš didesnio, todėl juos ir reikia prieš tai sukeisti)
  3. kartojame pirmąjį žingsnį (1.)

Pavyzdys (raštu)

x = 160, y = 75, koks DBD?

 1. x > y, x = 160 - 75 = 85, y = 75
 2. x > y, x = 85 - 75 = 10, y = 75
 3. x < y, x = 10, y = 75 - 10 = 65
 4. x < y, x = 10, y = 65 - 10 = 55
 5. x < y, x = 10, y = 55 - 10 = 45
 6. x < y, x = 10, y = 45 - 10 = 35
 7. x < y, x = 10, y = 35 - 10 = 25
 8. x < y, x = 10, y = 25 - 10 = 15
 9. x < y, x = 10, y = 15 - 10 = 5
 10. x > y, x = 10 - 5 = 5, y = 5
 11. x = y, t.y. x nėra mažesnis už y, x = 5 - 5 = 0, y = 5
 12. x = 0

Ats.: 5

Pavyzdys (Pascal)

program Euklidas;
 
  var x, y : integer;
 
function gcd (u, v : integer) : integer;
    var t : integer;
 
  begin
    repeat
      if (u < v) then begin
        t := u;
        u := v;
        v := t;
      end;
      u := u - v;
    until u = 0;
    gcd := v;
  end;
 
 
begin
 
while not eof do begin
  readln (x, y);
  if ((x > 0) and (y > 0)) then
    writeln (x, ' ', y, ' ', gcd (x, y));
end;
 
end.

Resursai

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki