Istorijos mokslas

Istorijos šaltiniai

 • Rašytiniai
 • Lingvistiniai
 • Daiktiniai
 • Etnografiniai
 • Pastatai
 • Gamtos paminklai

Pagalbiniai istorijos mokslai

 • archeologija - materialinių kultūros liekanų tyrinėjimas
 • archeografija - seniausių rašytinų šaltinių aprašymas ir publikavimas
 • geneologija - tiria šeimos giminės istoriją
 • numizmatika - monetų tyrimas
 • heraldika - tiria herbus
 • filatelija - tiria pašto ženklus
 • sfragistika - tiria antspaudus
 • etnografija - tautų ir kitų etninių bendrijų materialinės ir dvasinės kultūros tradicijų tyrimas
 • bibliografija - spaudinių registravimas, siteminis informavimas apie juos
 • chronologija - istorinių įvykių ir dokumentų datų nustatymas
 • diplomatika - istorinių dokumentų amžiaus, turinio, formos ir patikimumo tyrimas
 • epigrafija - įrašų ant akmens, molio, metalo tyrimas
 • istoriografija - istorijos mokslo raidos tyrimas
 • metrologija - matavimo vienetų tyrimas
 • poliografija - senovinių rankraščių, jų išvaizdos, šrifto rūšies, rašymo priemonių tyrimas
 • šaltinotyra - istorinių šaltinių atsiradimo pobūdžio, autentiškumo, patikimumo, šių šaltinių rušių ir turinio specifikos tyrimas
 • istorinė geografija istorinės praeities geografijos tyrimas

Istorinės epochos

Žymiausi Lietuvos ir pasaulio istorikai

 • Herodotas - istorijos pradininkas (tėvas), 5 a. pr. Kr. parašė graikų-persų karų istoriją
 • Kornelijus Tacitas - 98 m. po Kr. veikale „Germanija“ pirmąkart paminėjo aisčius
 • Aurelijus Augustikas, į istoriją žiūrėjęs kaip į Dievo valios pasireiškimą
 • Volteras ir Šarlis Monteskjė - 18 a. švietėjai
 • Karlas Marksas, 19 a. sakęs, kad istorija yra klasių kova ir žmonių visuomenę valdo materialūs dalykai
 • Arnoldas Toinbis, 20 a. aprašęs visas civilizacijas
 • Daukantas - parašė pirmąją Lietuvos istoriją
 • Hegelis - istorija esanti proto ir laisvės pažanga laike
 • Leopoldas fon Rankė „taip, kaip iš tikrųjų vyko“ šis istorikas manė, kad praeities šaltiniai gali patys daug ką pasakyti

Amžius

Pavyzdys: XIII a. - nuo 1201 m. iki 1300 m.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki