Lietuvos politinė raida nuo 1920 iki 1926 m.

Šis laikotarpis vadinamas parlamentinio valdymo laikotarpiu.

Datos, laikotarpiai

 • 1920 m. - 1926 12 17 - parlamentinio valdymo laikotarpis
 • 1926 12 17 - valstybės perversmas, kurį įvykdė A. Smetona ir po kurio įsigalėjo autoritarinis valdymas
 • 1926 - 1940 m. - autoritarinis valdymas

Sąvokos

 • de facto - sąlyginis (nevisiškas) naujai susikūrusios valstybės pripažinimas (Lietuva de jure nepriklausomybę paskelbė 1918 m. vasario 16 d.)
 • de jure - galutinis (visiškas) valstybės pripažinimas
 • suverenitetas - valstybės teisė savarankiškai tvarkyti vidaus ir užsienio politikos klausimus; suverenitetas priklauso tautai (pagrindinis šiuolaikinės demokratijos požymis)
 • parlamentarizmas - valdymo forma, kai parlamentas yra viršesnis už kitus valdymo organus
 • parlamentas - rinkta tautos, įstatymus leidžianti ir svarbiausia valdžios institucija demokratinėje valstybėje
 • referendumas - visuotinė piličių apklausa ypatingai svarbiu klausimu (pvz. 1992 m. konstitucija buvo priimta referendumu)
 • respublika - valdymo forma, kai pagrindiniai valdymo organai renkami arba sudaromi parlamento
 • koalicija - politinių partijų susijungimas bendriems tikslams pasiekti
 • frakcija - organizuota politinės partijos narių grupė parlamente (partijos atstovai parlamente)
 • autoritarizmas - nedemokratinė valdymo forma, kai politinė valdžia nerenkama ir nekontroliuojama, o sutelkiama vienose rankose; ekonominis, kultūrinis ir visoks kitoks gyvenimas neribojamas
 • totalitarizmas - nedemokratinė valdymo forma, kai politinė valdžia nerenkama ir nekontroliuojama, o sutelkiama vienose rankose; ekonominis, kultūrinis ir visoks kitoks gyvenimas ribojamas
 • litbelas - valstybė, sudaryta iš bolševikų valdomos Lietuvos dalies ir Baltarusijos
 • nepriklausomybės kovos - 1918 - 1920 m. lietuvių kovos už Lietuvos nepriklausomybę
 • ultimatumas - reikalavimas su grasinimu
 • autonomija - savivaldos teisė
 • Vidurio Lietuva - lenkų okupuotas Vilnius ir Vilniaus kraštas
 • prezidentas - valstybės vadovas
 • demarkacinė linija - laikina valstybės siena
 • bermontininkai - Bermonto vadovaujami vokiečių savanorių ir rusų belaisvių kariuomenės daliniai, Lietuvoje padėję išvyti bolševikus, o vėliau siekę okupuoti Lietuvą
 • konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas
 • referendumas - kai ypač svarbiu klausimu sušaukiama tauta, kuri balsuoja
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki