Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais

Vokietijos okupacija

1915 m. pab. - 1918 m. pab. Lietuva buvo okupuota Vokietijos ir vadinama Oberostu.

 • lietuviai neteko politinių teisių;
 • buvo labai apribota asmens laisvė;
 • uždrausti lietuviški laikraščiai, vis dėlto, buvo leidžiamas „Lietuvos Aidas“; vėliau draudimas buvo panaikintas;
 • uždėti mokesčiai (šunų, pagalvės, žemės mokestis);
 • kilnojimosi apribojimai;
 • negalima gaminti alaus, kepti pyragų;
 • arklių, gyvulių rekvizicijos (nusavinimai);
 • priverstiniai darbai Vokietijai;
 • komendanto valanda.

Pastangos atkurti Lietuvos valstybę

Paskelbta 1918 m. vasario 16 d.

Kovos dėl nepriklausomybės ir jos paskelbimo aplinkybės:

Iš pradžių tarp skelbėjų nebuvo vieningo sutarimo dėl nepriklausomybės.

Vilniaus Konferencija

Vokiečiai leido surengti Lietuvos konferenciją, nes išsigando, kad Rusija gali suteikti Lietuvai autonomiją, t.y. Vokietija norėjo sukurti Lietuvos atstovybę tam, kad galėtų ja manipuliuoti.

1917 m. rugsėjo 18-22d. įvyksta Vilniaus Konferencija.

Nutarimai

 • atkurti Lietuvos valstybę su etnografinėmis sienomis (ten, kur gyvena lietuviai) ir sostine Vilniuje
 • ateitį (Konstituciją, santykius su kaimynais) numatys Steigiamasis Seimas
 • išrinkta 20 žmonių Lietuvos Taryba nutarimams įgyvendinti
 • tautinėms mažumoms suteiktos kultūrinės teisės

Lietuvos Taryba

Sukurta Vilniaus Konferencijos metu. Prieš Lietuvos Tarybą nebuvo organizacijos, kuri paskelbtų nepriklausomybę.

Pirmasis pirmininkas - Antanas Smetona, po to buvo išrinktas Jonas Basanavičius.

Vokiečiai į Tarybą reagavo blogai, po Spalio revoliucijos pakeitė nuomonę.

Lietuvos nepriklausomybės deklaracija

1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją, kurioje buvo skelbiama:

 • atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje
 • nutraukiami ryšiai su kitomis valstybėmis, kurie kada nors buvo užmegzti su kitomis valstybėmis
 • pasisakoma už amžiną sąjungos ryšį su Vokietijos valstybe

Dėl „amžino sąjungos ryšio“ kilo nesutarimų ir ir Tarybos pasitraukė Biržiška, Kairys, Narutavičius ir Vileišis (bet vasario 16-ąją vis tiek atėjo pasirašyti).

Lietuvos nepriklausomybės aktas

1918 m. vasario 16 d. pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Jį pasirašė Lietuvos taryba, pirmininkas - J. Basanavičius)

 • atkuriama nepriklausoma ir demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje
 • valstybės santykius su kitomis valstybėmis nustatys demokratiniu būdu išrinktas Steigiamasis Seimas

Po šio akto buvo sukurta Lietuvos valstybė, kuri gyvavo 1918 - 1940 m. Lietuvos Taryba buvo pervadinta į Valstybės Tarybą.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki