Paryžiaus taikos konferencija

Dar žr. Pirmasis pasaulinis karas

Paryžiaus taikos konferencijos tikslas - paruošti sutartis su karą pralaimėjusiomis valstybėmis: Vokietija, Turkija, Bulgarija, Vengrija, Austrija.

Versalio taikos sutartis su Vokietija (1919 m.)

 • Pripažinta karo sukėlėja ir kaltininke.
 • Turėjo mokėti reparacijas.
 • Atimtos visos kolonijos (pasidalina Prancūzija ir Anglija).
 • Atskirti Rytprūsiai.
 • Negalėjo turėti didesnės nei 100 tūkst. kariuomenės.
 • Draudžiama vystyti karinę pramonę.
 • Kairysis Reino krantas buvo demilitarizuotas.
 • Elzasas ir Lotaringija sugrąžinti Prancūzijai.
 • Negali susijungti su Austrija.
 • Saro anglies baseinas perduotas Prancūzijai 15-ai metų.
 • Atskirtas Klaipėdos kraštas (1919 - 1923 m.)

Teritoriniai pokyčiai

 • Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija - susikuria iš Rusijos.
 • Čekoslovakija ir Jugoslavija - naujos valstybės susikūrusios iš Austrijos-Vengrijos.
 • Austrija, Vengrija tampa dviem atskirom valstybėm.
 • Besarabija prijungta prie Rumunijos.
 • Lenkija gauna „koridorių“.

Kiti įvykiai

 • 1919 m. - įkurta Tautų Sąjunga (inicijuoja JAV, bet pačiai sąjungai ji nepriklausė)
 • 20 a. 3 dešimtmetis - Lietuva įstojo į Tautų Sąjungą (parlamentiniu laikotarpiu).
 • 1919 m. - Vilsono 14 punktų programa - jos pagrindu pasirašytos visos taikos sutartys.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki