Pramonės perversmas

Pramonės perversmas - tai 18 a. pab. - 19 a. vykęs didelių technologijos, ekonomikos ir socialinių pokyčių procesas. Prasideda Anglijoje. Per 19 a. išsiplečia beveik visoje Europoje, taip pat - Š. Amerikoje ir Japonijoje.

Pramonės perversmo esmė

 • manufaktūros (kuriose buvo darbo pasidalijimas, bet nebuvo naujų įrengimų) pakeičiamos į gamyklas (kuriose yra ir darbo pasidalijimas, ir pritaikytos naujosios technologijos)
 • prasideda agrarinė revoliucija (žr. Požymiai)
 • įvykę dideli socialiniai pokyčiai (luominės visuomenės išnykimas, gyventojų perteklius, emigracija į Jungtines Amerikos Valstijas, moterų emancipacija (feministinis judėjimas))

Pramonės perversmo prielaidos

Priežastys

Technologinės naujovės, davusios pradžią

 • 18 a. pab.:
  • Dž. Vatas - garo variklis
  • R. Arkraitas - verpimo mašina (vienas darbininkas galėjo verpti 20 siūlų vienu metu)
  • E. Kartraitas - audimo staklės su garo varikliu
  • skiepai
 • 19 a.:
  • R. Fultonas - garlaivis
  • Stefensonas - geležinkelis, garvežys
  • narkozė
  • požeminis geležinkelis

Prasidėjo Anglijoje, nes

 • turėjo senas prekybos tradicijas, prekiavo su kolonijomis
 • anksti pradėjo formuotis kapitalistiniai santykiai
 • gausu žaliavų (pvz. anglies, geležies)
 • anglikonų tikėjimas (puritonizmas) skatino taupyti, o lėšas investuoti į savo verslą
 • netradicinė visuomenė - aristokratija vertėsi ir prekyba, ir verslais (likusioje Europoje tai buvo nemadinga, ten tuo vertėsi trečiasis luomas - neprivilegijuotieji)

Išvis prasidėjo, nes

 • 18 a. buvo švietimo laikotarpis, buvo skiriamas didelis dėmesys gamtos mokslams ir apskritai švietimui
 • didelė 18 a. technologijos pažanga

Industrializacijos sklaida

 1. Pirmoji stadija (18 a. pab. - 19 a. pr.) praėjo Jungtinėje Karalystėje (Didžiojoje Britanijoje), Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ir JAV
 2. Antroji stadija - po geležinkelių atsiradimo (1840 - 1860 m.) suklestėjo Vokietijos ekonomika
 3. Trečioji stadija 19 a. pab. palietė Japoniją, Rusiją, Italiją ir Skandinavijos šalis; šiuo laikotarpiu pramonės augimą skatina jau nebe geležis ir anglis, o elektra ir benzinas

Požymiai

Dar žr. Sąvokos

 • naujausios technologijos
 • industralizacija
 • agrarinė revoliucija - naujos augalų kultūros, gyvūnų ir paukščių veislės, pasirodo trąšos
 • socialiniai pokyčiai - išnyksta luomai, susiformuoja kapitalistinė visuomenė
 • demografiniai pokyčiai - agrarinės valstybės tampa pramoninėmis; migracija į miestus; ekonominė emigracija (daugiausia į Ameriką); išauga gyventojų skaičius
 • urbanizacija
 • darbininkų judėjimas - kova už savo teises
 • feministinis sąjūdis - prasidėjo judėjimas už vyrų ir moterų lygias teises

Pokyčiai

Atsiradę nauji visuomenės sluoksniai

 • buržuazija - žr. Sąvokos
 • samdomieji darbininkai - darbininkai, už savo darbą gaunantys pinigus; galėjo panorėję keisti darbovietę etc.
 • vidurinis sluoksnis - taip pat dirbantys žmonės, bet patys nieko negaminantys, pvz. mokytojai, gydytojai, …
 • valstiečiai

Svarbiausi gyventojų skaičiaus ir jų pasiskirstymo pokyčiai

 • suaktyvėjo migracija (pvz. iš kaimų į miestus)
 • suaktyvėjo ekonominė imigracija (pvz. į JAV)
 • padidėjo gyventojų skaičius (dėl medicinos pažangos - skiepų ir narkozės, bei atsiradusio supratimo apie higieną)

Miesto gyventojų buities pokyčiai

 • atsirado elektra
 • atsirado minimalus suvokimas apie higieną
 • vėl atsirado vandentiekis

Ekonomikoje prasidėję pokyčiai

 • industrializacija
 • garo variklio išradimas
 • iškasama daug iškasenų (anglies, geležies rūdos, …)
 • agrarinė revoliucija (žr. Požymiai)

Svarbiausi 19 a. mokslo ir technikos išradimai

 • skiepai
 • narkozė
 • elektros generatorius
 • benzininis vidaus degimo variklis
 • dyzelinis variklis
 • geležinkelis

Svarbiausi įvykiai

 • 1796 m. - skiepų išradimas
 • 1841 m. - narkozės išradimas
 • 1861 m. - baudžiavos panaikinimas Rusijoje (žr. Lietuvių tautinis atgimimas)
 • 1870 m. - elektros generatoriaus išradimas
 • 1885 m. - benzininio vidaus degimo variklio išradimas
 • 1890 m. - pirmieji socialiniai įstatymai
 • 1897 m. - dyzelinio variklio išradimas

Sąvokos

 • Urbanizacija - socialinis procesas, pasiriaiškiantis miestų ir gyventojų skaičiaus didėjimu.
 • Industrializacija - sunkiosios pramonės vystymasis.
 • Buržuazija (kapitalistai) - kapitalistinės visuomenės sluoksnis, privačios nuosavybės savininkai, gamybą orientuojantys į kapitalo kaupimą ir naudojantys samdomųjų darbininkų darbu.
 • Manufaktūra - įmonė, paremta rankų darbu, bet jau su samdomaisiais darbininkais ir darbo pasidalijimu.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki