Funkcijos

Dar žr. Funkcijų grafikai

Funkcija vadinama taisyklė, kuri kiekvienai vieno kintamojo reikšmei priskiria vienintelę kito kintamojo reikšmę. Pirmąjį kintamąjį (x) vadiname funkcijos nepriklausomu kintamuoju (argumentu), o antrąjį (y = f(x)) - priklausomu kintamuoju (reikšme).

Funkcijos y = f(x), kurios apibrėžimo sritis yra X aibė grafiku vadinama koordinačių plokštumos taškų aibė (x; f(x)), kai x ∈ X.

Apibrėžimo ir reikšmių sritys

Aibę tų reikšmių, kurias gali įgyti nepriklausomas kintamasis x, vadiname funkcijos apibrėžimo sritimi ir žymime D(f).

Aibę tų reikšmių, kurias įgyja priklausomas kintamasis y, vadiname funkcijos reikšmių sritimi ir žymime E(f).

Laipsninė funkcija

Dar žr. Funkcijų grafikai -> Laipsninės funkcijos

Funkcija, kurią galima išreikšti formule f(x) = xp (x - kintamasis, p - skaičius), vadiname laipsnine funkcija.

Rodiklinė funkcija

Dar žr. Funkcijų grafikai -> Rodiklinės funkcijos

Funkcija, kurią galima užrašyti formule f(x) = ax (a > 0, a ≠ 1), vadinama rodikline funkcija.

Kai 0 < a < 1

y = ({1/2})^x

x -3 -2 -1 0 1 2
y 8 4 2 1 0.5 0.25

D(y) = (-∞; ∞)

E(y) = (0; ∞)

Nei lyginė, nei nelyginė.

Mažėjanti.

Didžiausios/mažiausios reikšmės nėra.

Kai 0 < a < 1

y = 2^x

x -2 -2 0 1 2 3
y 0.25 0.5 1 2 4 8

D(y) = (-∞; ∞)

E(y) = (0; ∞)

Nei lyginė, nei nelyginė.

Didėjanti.

Didžiausios/mažiausios reikšmės nėra.

Rodiklinės lygtys

FIXME turbūt ne čia.

Rodikline lygtimi vadinama lygtis, kurios kintamasis yra laipsnių rodiklyje.

Sprendimo būdai:

 • grafinis;
 • suvedant prie vienodo laipsnio pagrindo;
 • iškeliant prieš skliaustus bendrą dauginamąjį su kintamuoju;
 • naudojant keitinį;
 • dalijant iš to paties reiškinio.

Bendro dauginamojo su nežinomuoju kėlimas prieš skliaustus

3^x - 2*3^{x-2} = 63

1-as būdas

 • 3^x - 2*3^x*3^{-2} = 63
 • 3^x*(1-2*{1/9}) = 63
 • 3^x*{7/9} = 63
 • 3^x = 81
 • 3^x = 3^4, x = 4

2-as būdas

 • 3^{x-2}*(3^2-2) = 63
 • 3^{x-2}*7 = 63
 • 3^{x-2} = 9
 • 3^{x-2} = 3^2, x = 4

Rodiklinės lygties suvedimas į kvadratinę įvedant naują kintamąjį

1-as pavyzdys

7^{2x} - 8*7^x + 7 = 0

 • t = 7^x
 • t^2 - 8t + 7 = 0
 • D = 64-28 = 6^2
 • t_1 = {8-6}/2 = 1, t_2 = 14/2 = 7
 • 7^x = 1, x = 0
 • 7^x = 7, x = 1

Ats.: 0; 1.

2-as pavyzdys

2^{2+x} - 2^{2-x} = 15

 • 2^2*2^x - 2^2*2^{-x} - 15 = 0
 • 4*2^x - 4/{2^x} - 15 = 0
 • t = 2^x
 • 4t - 4/t - 15 = 0 | *t
 • 4t^2 - 15t - 4 = 0
 • t_1 = 4, t_2 = -{1/4}
 • 2^x = 4, x = 2
 • 2^x = -{1/4}, x=-2.

Ats.: 2.

Rodiklinės lygties narių dalijimas iš to paties reiškinio (homogeninės lygtys)

2^{2x} - 6^x = 2 * 3^{2x}

 • 2^{2x} + 2^x * 3^x - 2*3^{2x} = 0 | : 3^{2x}
 • {2^{2x}}/{3^{2x}} + {2^x*3^x}/{3^{2x}} - {2*3^{2x}}/{3^{2x}} = 0
 • (2/3)^{2x} + (2/3)^x - 2 = 0
 • t = (2/3)^x
 • t^2 + t - 2 = 0

Ats.: 0.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki