Aritmetinė progresija

Dar žr. Geometrinė progresija

Aritmetine progresija (AP) vadinama skaičių seka, kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prieš jį esančio nario ir nurodyto skaičiaus sumai.

Žymima simboliu :matematika:aritmetine_progresija_simbolis.png.

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}

a_n = a_{n-1}+d (d - aritmetinės progresijos skirtumas, pastovus skaičius)

d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_17 - a_16 = a_n - a_{n-1}

Pavyzdžiui, jei a_1 = 3 ir d=2:

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}: 3; 5; 7; 9; 11; ...

Rūšys

  • Jei d > 0, tai aritmetinė progresija didėjanti
  • Jei d < 0, tai aritmetinė progresija mažėjanti
  • Jei d = 0, tai aritmetinė progresija pastovi

Savybės

  • Bet kuris aritmetinė progresija a_n narys, pradedant antruoju, yra aritmetinis vidurkis prieš jį einančio ir po jo einančio nario.

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}: a_1, a_2, a_3, ..., a_n

a_n = {a_{n-1} + a_{n+1}} / 2

  • Baigtinės aritmetinės progresijos dviejų narių, vienodai nutolusių nuo pradžios ir pabaigos, suma yra lygi kraštinių narių sumai.

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}: a_1, a_2, a_3, a_4, ..., a_{n-1}, a_n.

a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = a_4 + a_{n-3} = ...

n-tojo nario formulė

a_2 = a_1 + d

a_3 = a_2 + d = a_1 + 2*d

a_4 = a_3 + d = a_1 + 3*d

a_100 = a_99 + d = a_1 + 99*d

Taigi:

a_n = a_1 + d*(n-1)

n narių sumos formulė

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}: a_1; a_2; ...; a_n. (seka baigtinė)

S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n = {{a_1 + a_n} / 2} * n = {{2 * a_1 + d * (n-1)} / 2} * n

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki